Arkiv for:
Måned: juni 2017

Gode nyheter for barn og unge i Nordre Follo kommune

Gode nyheter for barn og unge i Nordre Follo kommune

Mobbeombud, Newton-rom, barnehagegaranti og el-bysykkelordning. Ved kommunestyremøtene i Oppegård og Ski i juni ble det gjort fire like vedtak. Tre av dem vil styrke Nordre Follo kommune i satsningen på å bli Norges beste oppvekstkommune.

De fire felles satsningene skal startes opp så fort et felles budsjett er vedtatt før jul. Disse er:

Mobbeombud
Politikerne i Nordre Follo kommune er enige om å opprette en stilling som mobbeombud. Mobbeombudet skal inn i neste års budsjett for Nordre Follo kommune og skal være på plass før sammenslåingen i 2020. Ombudet skal jobbe uavhengig av skolene og skal jobbe på høyt nivå i administrasjonen. Ombudet skal være familiens ressurs.

Newton-rom
For å styrke interessen for realfag hos barn og unge skal det etableres et Newton-rom som skal kunne brukes av elever i Nordre Follo kommune. Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Det finnes rundt 30 Newton-rom i Norge i dag og flere er på vei. Les mer om Newton-rom.

Barnehagegaranti
Politikerne var også enige om ettårsgaranti for plass i barnehage i den nye kommunen. For å få plass til alle barn fra ett år må det bygges nye barnehager både i Ski og Oppegård.

El-bysykkelordning
Oppegård kommune er blitt med på el-bysykkelordningen som er vedtatt av Ski tidligere. Rundt 70 el-bysykler totalt som kan brukes på tvers av kommunegrensene vil bidra til et bedre kollektivnett for hele Nordre Follo.

Se møteprotokoll fra kommunestyremøtet i Ski
Se møteprotokoll fra kommunestyremøtet i Oppegård

Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Nå er representanter til Nordre Follos Fellesnemnd valgt.  Fellesnemnda teller til sammen ti representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune. Representantene ble valgt på kommunestyremøter 19. (Oppegård) og 21. (Ski) juni 2017. Her kan du se hvem de er.

Følgende representanter er valgt inn:

Medlemmer fra Oppegård
Thomas Sjøvold (H)
Vara: Melissa Kristiansen (H)
Kjell G. Pettersen (H)
Vara: Benthe A. Biltvedt (H),
Ida Lindtveit Røse (Krf)
Vara: Ole Joveng (Uavh.), Lars -Joar Masdal (H), Synnøve Kongsrud (H)
Merete Bellingmo (AP)
Vara: Anne-Beth Skrede (AP), Bjørn Gunnar Ganger (AP)
Inger Johanne Bjørnstad (V)
Vara: Synnøve Kronen Snyen, Hans Martin Enger (MDG), Jens Nordahl (MDG)

Medlemmer fra  Ski
Tuva Moflag (AP)
Vara: Camilla Edi Hille (V)
Hanne Opdan (AP)
Vara: Bård Hogstad (SV)
Anders E. Graven (SP)
Vara: Marthe Arnesen (MDG), Vetle Bo Saga (AP), Tore B. Kristiansen (Rødt)
Anne Kristin Linnestad (H)
Vara: Karin Kværner (FRP)
Helge Bunæs (H)
Vara: Kurt Soltveit (Krf),J. Kristian Bjerke (H), Cecilie Pind (H)

Med dette er «Foreløpig fellesnemnd» historie. Første møte for Fellesnemnda over sommeren blir 28. august. Se møtedatoer her.

Se møteprotokoll fra Ski kommunestyremøte 21. juni 2017
Se møteprotokoll fra Oppegård kommunestyremøte 19.juni 2017

 

Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Tilskudd til digitaliseringstiltak, visjonsprosess for Nordre Follo, politisk organisering og fremdrift for det administrative arbeidet for Nordre Follo kommune var blant sakene som ble tatt opp på siste møtet i Foreløpig fellesnemnd 20. juni 2017. Neste møte over sommeren blir som Fellesnemnd.

Søker om tilskudd til digitaliseringstiltak 
Oppegård og Ski kommuner søker Kommunal – og moderniseringsdepartementet om 5 mill. i tilskudd til «Digitaliseringstiltak for å forenkle innbyggernes samhandling med Nordre Follo kommune». Oppegård og Ski kommuner starter arbeidet med digital sammenslåing til Nordre Follo i 2017.

Visjonsprosess for Nordre Follo kommune
Det skal utarbeides en visjon for Nordre Follo kommune som en del av kommuneplanarbeidet. Dette er en politisk oppgave og Foreløpig fellesnemnd er bedt om å gi sine innspill til administrasjonen for planlegging og gjennomføring av visjonsprosess og oppstart av kommuneplanarbeidet høsten 2017.
Det utarbeides en kommunikasjons – og medvirkningsplan for kommuneplanarbeidet.  Medvirkning fra innbyggere og ansatte i kommunen vil stå sentralt. Spesielt blir det viktig å involvere barn og ungdom i visjonsprosessen da Nordre Follo kommune har som mål å bli Norges beste oppvekstkommune.

Politisk organisering for Nordre Follo kommune
Åtte personer fra Ski og Oppegård deltok på lokaldemokratikonferanse 12. og 14. juni i regi av Kommunal – og moderniseringsdepartementet. I kjølvannet av konferansen startet Foreløpig fellesnemnd opp delprosjektet Politisk organisering for den nye kommunen.
Førsteutkast til prosjektbeskrivelsen ble gjennomgått på møtet og det vil legges frem et oppdatert utkast til første møte i Fellesnemnda over sommeren.

Fremdrift for arbeidet mot Nordre Follo kommune
Gro Herheim er ansatt som administrasjonssjef og vil starte i stillingen 1. september 2017.  Fremdriften på det administrative arbeidet er god og følger tidsplanen.

Rådmann i Ski ble takket av
Alle ti representanter i Foreløpig fellesnemnd deltok på møtet og fra administrasjonen deltok rådmann i Ski Audun Fiskvik og konstituert rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler.
Audun Fiskvik ble takket av på møtet. Han går av som rådmann i Ski fra 1. juli 2017.

Alle sakene på møtet ble tatt til orientering. Les møteprotokoll og sakspapirer. 

Hva mener du om ny kommuneplan 2018 – 2030?

Hva mener du om ny kommuneplan 2018 – 2030?

Oppegård formannskap og kommuneplanutvalget i Ski kommune har vedtatt forslag til planprogram for Ski og Oppegård kommuner og varsler samtidig oppstart av arbeidet med kommuneplan for perioden 2018 – 2030.

Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune.  Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes med videre.

Du kan nå sende dine forslag om endret arealbruk eller innspill til nye utbyggingsområder i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Frist for å sende merknader er 1. september 2017.

Her ser du forslag til Planprogram og skjema for arealinnspill.

Merknader til planprogrammet eller arealinnspill sendes til:

Ski kommune
Ski kommune, Planavdelingen, Idrettsveien 8, 1400 Ski eller på e-post til Ski kommune merket «Kommuneplan».

Oppegård kommune
Oppegård kommune, seksjon for samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Oppegård kommune, merket «Kommuneplan 17/1571».

Har du spørsmål eller vil vite mer?
Kontakt: Ski kommune
Planavdelingen v/Kristian Larsen, mobil: 474 67 846 eller  E-post: on.en1519451946ummok1519451946.iks@1519451946katto1519451946mtsop1519451946">Ski kommune

Kontakt: Oppegård kommune
Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller  E-post: on.en1519451946ummok1519451946.drag1519451946eppo@1519451946gnilk1519451946ivtus1519451946nnufm1519451946as1519451946">Samfunnsutvikling

Ja til Nordre Follo kommune i Stortinget

Ja til Nordre Follo kommune i Stortinget

Torsdag 8. juni ble nok en viktig dato for Nordre Follo kommune. Da sa Stortinget ja til alle foreslåtte kommunesammenslåinger og med det også sammenslåingen av Oppegård og Ski kommune til Nordre Follo kommune i 2020.

Antallet kommuner kuttes dermed fra 428 til 354 kommuner.

Vedtaket i Stortinget var ønsket og ventet.

– Dette vil stå som en historisk dag for utviklingen av Nordre Follo kommune, sier ordførerne Thomas Sjøvold (Oppegård) og Tuva Moflag (Ski). – Nå kan det formelle arbeidet med å bygge en ny kommune starte. Det vil blant annet opprettes en Fellesnemnd som har ansvaret for å styre og følge opp arbeidet videre og til høsten starter Gro Herheim sitt arbeid som prosjektleder for å bygge ny kommune. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Sjøvold og Moflag.

Sjøvold og Moflag sitter begge i Foreløpig fellesnemnd for Nordre Follo kommune. Sjøvold som leder og Moflag som nestleder.

Se video fra møtet i Stortinget. Her kan du blant annet se Stortingsrepresentant fra Akershus, Sylvi Graham, snakke om Nordre Follo kommune.

Her kan du lese Proposisjonen for endring i kommunestruktur.

Historisk kommunestyremøte om Nordre Follo kommune

Historisk kommunestyremøte om Nordre Follo kommune

Det ble skrevet historie da Ski og Oppegård kommuner avholdt et felles ekstraordinært kommunestyremøte 22. mai.Ansettelse av administrasjonssjef og prosjektleder for Nordre Follo kommune, sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner og prosjektplan for Nordre Follo kommune var de tre store sakene som ble behandlet i kommunestyremøtet, som ble holdt i kommunestyresalen i Ski rådhus.

Ansettelse av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune
Det ble vedtatt at Gro Hereim tilbys stillingen som administrasjonssjef/prosjektleder i Nordre Follo kommune. Ordførerne i Ski og Oppegård gis fullmakt til å avtale nærmere arbeidsvilkår.  Herheim kommer fra stillingen som rådmann i Svelvik kommune og har takket ja til stillingen.

Sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner
Det ble vedtatt ni punkter under denne saken. Blant disse var:
• Avtalen mellom Oppegård og Ski om Nordre Follo kommune legges til grunn for etablering av den nye kommunen. Les: Avtale mellom Ski og Oppegård kommune.

• Navnet på den nye kommunen skal være Nordre Follo kommune

• Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 representanter

• Det etableres en Fellesnemnd med 10 representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune.

• Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av ordfører i Oppegård og Ski kommuner.

• Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

• Det opprettes et gruppelederforum bestående av gruppeledere fra alle partier i Oppegård og Ski kommunestyrer.

• Det søkes fylkesmannen om opprettelse av et felles kommunestyre for behandling av saker knyttet til den nye kommunen som krever samme vedtak i begge kommunestyrer.

• Du kan lese hele møteprotokollen fra Oppegårds kommunestyre her.

• Du kan leser protokollen fra Ski kommunes kommunestyre her.

Prosjektplan for Nordre Follo kommune
Også prosjektplan for Nordre Follo kommune ble vedtatt. Prosjektplanen omtaler mål og rammer, ansvar og roller. Planen viser omfanget av arbeidet, konkrete oppgaver og planlagt fremdrift. Ansatte blir involvert i arbeidet med å gjennomføre ulike delprosjekter. Kommunalsjefer fra begge kommuner har ansvar for prosjektene.

Les også: Prosjektplan for Nordre Follo kommune.