Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Tilskudd til digitaliseringstiltak, visjonsprosess for Nordre Follo, politisk organisering og fremdrift for det administrative arbeidet for Nordre Follo kommune var blant sakene som ble tatt opp på siste møtet i Foreløpig fellesnemnd 20. juni 2017. Neste møte over sommeren blir som Fellesnemnd.

Søker om tilskudd til digitaliseringstiltak 
Oppegård og Ski kommuner søker Kommunal – og moderniseringsdepartementet om 5 mill. i tilskudd til «Digitaliseringstiltak for å forenkle innbyggernes samhandling med Nordre Follo kommune». Oppegård og Ski kommuner starter arbeidet med digital sammenslåing til Nordre Follo i 2017.

Visjonsprosess for Nordre Follo kommune
Det skal utarbeides en visjon for Nordre Follo kommune som en del av kommuneplanarbeidet. Dette er en politisk oppgave og Foreløpig fellesnemnd er bedt om å gi sine innspill til administrasjonen for planlegging og gjennomføring av visjonsprosess og oppstart av kommuneplanarbeidet høsten 2017.
Det utarbeides en kommunikasjons – og medvirkningsplan for kommuneplanarbeidet.  Medvirkning fra innbyggere og ansatte i kommunen vil stå sentralt. Spesielt blir det viktig å involvere barn og ungdom i visjonsprosessen da Nordre Follo kommune har som mål å bli Norges beste oppvekstkommune.

Politisk organisering for Nordre Follo kommune
Åtte personer fra Ski og Oppegård deltok på lokaldemokratikonferanse 12. og 14. juni i regi av Kommunal – og moderniseringsdepartementet. I kjølvannet av konferansen startet Foreløpig fellesnemnd opp delprosjektet Politisk organisering for den nye kommunen.
Førsteutkast til prosjektbeskrivelsen ble gjennomgått på møtet og det vil legges frem et oppdatert utkast til første møte i Fellesnemnda over sommeren.

Fremdrift for arbeidet mot Nordre Follo kommune
Gro Herheim er ansatt som administrasjonssjef og vil starte i stillingen 1. september 2017.  Fremdriften på det administrative arbeidet er god og følger tidsplanen.

Rådmann i Ski ble takket av
Alle ti representanter i Foreløpig fellesnemnd deltok på møtet og fra administrasjonen deltok rådmann i Ski Audun Fiskvik og konstituert rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler.
Audun Fiskvik ble takket av på møtet. Han går av som rådmann i Ski fra 1. juli 2017.

Alle sakene på møtet ble tatt til orientering. Les møteprotokoll og sakspapirer. 

Stengt for kommentarer.