Arkiv for:
Måned: august 2017

Foreløpig Fellesnemnd er historie

Foreløpig Fellesnemnd er historie

Første møte i Fellesnemnda ble holdt 28. august 2017 og med det er foreløpig Fellesnemnd historie. Blant sakene som ble tatt opp på det første møte var nettopp konstituering av Fellesnemnd og valg av medlemmer til Partsammensatt utvalg, som også har hatt betegnelsen foreløpig i perioden januar – juni 2017. Fellesnemnda teller til sammen ti representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune. Oppegård kommunes ordfører er Fellesnemndas leder i 2017 og i 2019. Ski kommunes ordfører vil være Fellesnemndas leder i 2018. Funksjonsperioden for Fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret er konstituert.

Fra venstre: ordfører og leder i Fellesnemnda Thomas Sjøvold (H), konst. rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler, repr. fra sekretariatet for Nordre Follo kommune Kristin Holler, Ida Lindtveit Røse (KRF) , Kjell G. Pettersen (H), Anne – Beth Skrede (AP) (vara for Merete Bellingmo), Synnøve Kronen Snyen (SV) (vara for Inger Johanne Bjørnstad (V), Anders Eidsvaag Graven (SP), Hanne Opdan (AP), Helge Bunæs (H), Anne Kristin Linnestad (H), konst. rådmann i Ski Jane Short Aurlien og ordfører i Ski og nestleder i Fellesnemnda, Tuva Moflag.

Medlemmer i Fellesnemnda per 28. august 2017:

NB! Saken er fra august 2017. Se medlemmer i Fellesnemnda per i dag.

Medlemmer fra Oppegård
Thomas Sjøvold (H)  Vara: Melissa Kristiansen (H)
Kjell G. Pettersen (H)  Vara: Benthe A. Biltvedt (H),
Ida Lindtveit Røse (Krf)  Vara: Ole Joveng (Uavh.), Lars -Joar Masdal (H), Synnøve Kongsrud (H)
Merete Bellingmo (AP)  Vara: Anne-Beth Skrede (AP), Bjørn Gunnar Ganger (AP)
Inger Johanne Bjørnstad (V)  Vara: Synnøve Kronen Snyen, Hans Martin Enger (MDG), Jens Nordahl (MDG)

Medlemmer fra  Ski
Tuva Moflag (AP)  Vara: Camilla Edi Hille (V)
Hanne Opdan (AP)  Vara: Bård Hogstad (SV)
Anders E. Graven (SP)  Vara: Marthe Arnesen (MDG), Vetle Bo Saga (AP), Tore B. Kristiansen (Rødt)
Anne Kristin Linnestad (H)  Vara: Karin Kværner (FRP)
Helge Bunæs (H)  Vara: Kurt Soltveit (Krf),J. Kristian Bjerke (H), Cecilie Pind (H)

Det nedsettes et Arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder av Fellesnemnda. Rådmennene bes lage et forslag til budsjett.

Prosjektleder/administrasjonssjef for Nordre Follo gis møte – og talerett i Fellesnemnda og i Arbeidsutvalget.

Partssammensatt utvalg
Det opprettes et Partssammensatt (PSU) utvalg for Nordre Follo kommune. Til utvalget oppnevnes leder og nestleder for Fellesnemnd, samt to politiske representanter fra nemnda, en fra Oppegård og en fra Ski kommune. Fra Oppegård ble Merete Bellingmo (AP) valgt som politisk representant med Kjell Pettersen (H), Ida Lindtveit Røse (KRF) og Inger Johanne Bjørnstad (V) som vara.  Fra Ski ble Helge Bunæs valgt som politisk representant med Anders Eidsvaag Graven (SP), Anne Kristine Linnestad (H) og Hanne Opdan (AP) som vara.

Som leder av PSU ble nestleder i Fellesnemnda valgt og som nestleder i PSU ble leder i Fellesnemnda valgt.

Arbeidstakerorganisasjonene skal oppnevne en representant fra de ansatte fra hver kommune med varamedlemmer.

Delprosjektmandag for interkommunale selskap, kommunal representant til kirkelig fellesnemnd var blant andre saker som ble tatt opp på møtet i tillegg til diverse orienteringssaker. Les full møteprotokoll her.

Neste møte i Fellesnemnda er 25. september 2017.

Vil du være med å bygge Nordre Follo kommune?

Vil du være med å bygge Nordre Follo kommune?

Vi søker nå en prosjektkoordinator administrasjon til arbeidet med ny kommune. Administrasjonssjef for Nordre Follo vil fram til 1. januar 2020 være prosjektleder for kommunesammenslåingen. Prosjektkoordinator skal bistå prosjektleder med etablering av Nordre Follo kommune.

Arbeidet med å etablere den nye kommunen er organisert som et program med 13 delprosjekter med prosjektledere og underliggende arbeidsgrupper.

Stillingen som prosjektkoordinator er et engasjement fram til 1. april 2020, med mulighet for fast ansettelse i den nye kommunen.

Vi søker en inspirert, utviklingsorientert og målrettet lagspiller som kan kommunisere på en enkel og engasjerende måte og har evne til å se helhet.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:
•prosjektfaglig støtte til prosjektleder, delprosjektledere og arbeidsgrupper
•utarbeide, koordinere og kvalitetssikre saker til Fellesnemnda
•bistå prosjektleder i arbeid med etablering av den nye kommunen
•bistand med prosessledelse
•rapportering

Søknadsfrist er 14. september 2017. Les hele stillingsutlysningen.

 

Får fire millioner til digitalisering

Får fire millioner til digitalisering

Fra venstre:  Stortingsrepresentant og leder av Akershus Høyre Hårek Elvenes, Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Ski-ordfører Tuva Moflag, varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen og varaordfører i Ski Camilla Hille.

For å styrke digitale tjenester i forbindelse med kommunesammenslåingen har Nordre Follo kommune fått fire millioner kroner i støtte av Kommunal – og moderniseringsdepartementet.
Enklere byggesaksbehandling og automatisk tilbud om tjenester man har krav på, vil være noe av det midlene skal kunne brukes til.

Smart å tenke digitalt i tidlig fase
Det var ministeren selv, Jan Tore Sanner, som overrakte den glade nyheten til varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen, varaordfører i Ski Camilla Hille og ordfører i Ski Tuva Moflag. Stortingsrepresentant og leder i Akershus Høyre Hårek Elvenes, deltok også på møtet.
Nordre Follo kommune har selv søkt om digitaliseringsmidler gjennom tilskuddet «150 millioner til infrastruktur i kommuner som skal slås sammen».
Sanner understreket at han tror det var klokt av Nordre Follo kommune å søke støtte til digitalisering og å tenke digitale løsninger i en tidlig fase i kommunesammenslåingen.

Enklere og raskere kontakt med kommunen
Ski-ordfører Tuva Moflag mener digitalisering må utgjøre grunnmuren i den nye kommunen og at innbyggerne vil merke dette både direkte og indirekte; – Det vil bli enklere og raskere å komme i kontakt med kommunen. Ved å robotisere det som kan robotiseres, frigjør vi også kapasitet i administrasjonen og eksempelvis i skole og sykehjem. Steder hvor vi trenger flere hender i fremtiden, sier Moflag.
– Ikke minst forventer innbyggerne å kommunisere digitalt med kommunen, understreker hun.
  
Skal slippe å lete selv
Nordre Follo kommune har søkt om digitaliseringstilskudd blant annet for å forenkle byggesaksbehandling og styrke såkalte «push-tjenester». Det vil si at dersom man har rett til noe, vil man automatisk kunne få tilbud.
– Et eksempel på en push-tjeneste er dersom du har barn som skal starte på skole, automatisk vil kunne få beskjed om skoleplass og tilbud om SFO-plass. Du skal i mindre grad trenge å lete deg frem selv, forteller varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen.

Hun legger til at Nordre Follo kommune er veldig glade for støtten fra KMD og mener det kan utrettes mye for midlene.

– Nå lager vi løsninger for Nordre Follo kommune som blir bedre enn hva Ski og Oppegård har hver for seg i dag. Tjenester som vil bli tatt i bruk så snart de er klare, sier varaordfører Siv Kaspersen.