Arkiv for:
Måned: september 2017

Møte i Fellesnemnda

Møte i Fellesnemnda

Politisk delprosjekt og  budsjett for  Fellesnemnda i 2017 ble vedtatt på møtet 25. september. Det ble orientert om Fylkesmannen prosess rundt grensejustering og at Språkrådet må vurdere navnet Nordre Follo kommune.

Møtet i Fellesnemnda mandag 25. september talte ti representanter. Dette var første gang administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, deltok som representant fra administrasjonen  – og siste møte i Fellesnemnda for ordfører i Ski ,Tuva Moflag, som er valgt inn på Stortinget.

Delprosjekt politisk organisering
Arbeidet med Nordre Follo kommune er inndelt i 13 ulike delprosjekt, hvor tre er politiske prosjekter. Politiske prosjekter er prosjekter politikerne i hovedsak skal kartlegge, utrede og finne løsninger på.
Oppdrag for prosjektet politisk organisering som ble vedtatt i møtet, er å foreslå struktur for politiske utvalg, nærdemokratiske ordninger og reglement og modell for samskaping. Prosjekteier er leder i Fellesnemnda og prosjektet skal gjennomføres i perioden høst 2017 – høst 2018.

Mål for prosjektet er at Nordre Follo kommune skal være en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne ansatte. Det skal tilrettelegges for møteplasser for barn og unge, som skal gis en reell medbestemmelse, og sikre sterk folkevalgt styring.

Begge kommuner har takket ja til invitasjon fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet om å delta i et toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet. Kommuner som skal slå seg sammen er invitert. Oppegård og Ski har også takket ja til deltakelse i Lokaldemokratiundersøkelsen høsten 2017. Undersøkelsen kan gi et nyttig grunnlag for å jobbe med lokaldemokrati i den nye kommunen.

Budsjett 2017
Forslag til budsjett for Fellesnemnda i 2017 ble godkjent på møtet. Se forslag til budsjett.
Oppegård og Ski kommuner får utbetalt en engangsstønad på 30.8 millioner kroner til å dekke kostnader til etableringen av Nordre Follo kommune. Kostnader til sammenslåingsprosessen skal så langt det er mulig dekkes av denne engangsstøtten frem til 1.1. 2020. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere budsjettet innenfor rammen og Fellesnemnda gis fullmakt til å fastsette godtgjøring for Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg.

Grensejustering og navnevalg
Det ble orienter om status for politisk delprosjekt identitet og felles kultur, Fylkesmannens prosessmøte for utredning av grensejusteringer og at navnet Nordre Follo må vurderes av Språkrådet. Kommunal – og moderniseringsdepartementet har bedt alle kommuner som skal slå seg sammen om en vurdering av navnevalg fra Språkrådet.

Tuva Moflag hadde sitt siste møte i Fellesnemnda 25.september. Hun skal inn på Stortinget og Hanne Opdan tar over som ordfører i Ski. Vi takker for innsatsen!

Du finner møteprotokoll og sakspapirer fra møtet her.

 

Hvordan vil du at Nordre Follo kommune skal bli?

Hvordan vil du at Nordre Follo kommune skal bli?

I løpet av høsten skal innbyggere, næringsliv, frivillige, barn og unge være med å lage visjonen for Nordre Follo kommune. Vi vil gjerne høre din mening og du kan bidra på flere måter.

Bli gjestebudvert
I midten av oktober gjennomfører kommunene gjestebud og ber innbyggere om å  være gjestebudverter. Dette innebærer å invitere venner og kjente hjem til seg og diskutere ulike temaer.  Har du lyst til å være gjestebudvert? Send e-post til on.en1519452256ummok1519452256.ollo1519452256ferdr1519452256on@ka1519452256ttomt1519452256sop1519452256

Instagram
Publiser bilder på Instagram av noe du mener gir et godt bilde av Nordre Follo. Det kan være steder du liker spesielt godt, eller noe du vil fremelske i den nye kommunen. Tagg bildet med  #visjonnordrefollo og #nordrefollokommune

Send innspill på e-post
Har du tanker, ideer, stikkord eller bilder du ønsker vi skal ta med inn i arbeidet med visjonen for Nordre Follo? Send dem til on.en1519452256ummok1519452256.ollo1519452256ferdr1519452256on@ka1519452256ttomt1519452256sop1519452256. Frist 15. oktober 2017.

Hva er en visjon?
En visjon er et fremtidsbilde, et bilde som består av ønsker, behov og drømmer. En god visjon gir retning og noe å styre etter. Det skal være mulig å oppnå visjonen og den skal være motiverende og overbevisende.

 

Møt fem på arbeidsverksted

Møt fem på arbeidsverksted

Både kreativitet og samarbeid sto i sentrum da rundt 100 ansatte fra Ski og Oppegård var samlet til arbeidsveksted om visjon for Nordre Follo kommune. Vi tok en prat med fem av dem.

Arbeidsverkstedet mandag 18. september markerte oppstarten til arbeidet med kommuneplanen og starten på visjonsarbeidet for den nye kommunen. I løpet av høsten skal ulike aktører fra blant annet næringsliv, frivillige lag og foreninger og barn og unge medvirke til å lage visjonen som skal vise retning for Nordre Follo kommune.

Den nye administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune Gro Herheim åpnet arbeidsverkstedet og store deler av dagen jobbet de ansatte sammen i grupper. Gjennom bruk av bilder og verdiord kombinert med samtaler og diskusjon, jobbet hver gruppe seg frem til en visjon.

Navn: Heidi Vargeid, Ski kommune
Stilling: Avdelingsleder for Bestillerkontoret

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– Jeg er stolt av at vi får til gode tjenester i komplekse saker og at vi klarer å gi befolkningen de tjenester de trenger. Jeg er veldig stolt av å jobbe i Ski kommune. Samtidig er jeg stolt av å få være med i kommunesammenslåing, hvor vi må finne de beste måter å løse oppgavene sammen på.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– Det og kunne jobbe sammen om å løse samfunnsoppgavene. Spille på de styrkene hver kommune har, at vi utfyller hverandre. Fremover handler det jo om det; hvordan bruke de ressursene vi har og jobbe videre med å utvikle de tingene ingen av oss har.

Navn: Siri Mathiassen, Oppegård kommune
Stilling: Aktivitetskoordinator Friskliv/Helsetjenesten

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– Jeg er stolt av at vi jobber med mennesker fra 0 – 100 år. At vi jobber helsefremmende og forebyggende og prøver å hjelpe de som trenger det mest, spesielt med Friskliv. Vi hjelper de som trenger hjelp og støtte til å gjøre endringer i livet.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– Jeg tenker at det er mange gode muligheter til å få til en veldig bra kommune. Det blir en stor kommune, men det er veldig mye bra som ligger der. Det virker som det er veldig positiv stemning i forhold til å få det til, selv om det var litt «murring» blant befolkningen i starten. Det blir en spennende tid fremover, hvor mye skal skje på kort tid.

Navn: Kristian Tollan Seiersten, Ski kommune
Stilling: Avdelingsleder Boligkontoret, Eiendom

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– At vi trives sammen og gir et godt tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. Og at vi samarbeider så godt!

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– At vi kan bli enda bedre til å finne gode løsninger for innbyggerne våre.

 

Navn: Arnfinn Almås, Ski kommune
Stilling: Virksomhetsleder pedagogisk virksomhet

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– Jeg er stolt av at vi klarer å tenke helhetlig omkring oppvekst og at vi får til tverrfaglig samarbeid.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– At vi fortsatt skal klare å tenke helhetlig for området oppvekst – og ikke stykkevis og delt.

Navn: Marianne Grini, Oppegård kommune
Stilling: Avdelingsleder ved NAV

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– At vi tar ansvar for brukerne våre og at vi prøver å se hele mennesket.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– Jeg har forventning om at vi ikke bare skal slå oss sammen, men gjør noe nytt. At vi får en kommune hvor det tenkes fremover og som er fremtidsrettet mot morgendagens arbeidsliv.

Hva er en visjon?
Å lage en visjon handler om å skape et fremtidsbilde. Et bilde som består av ønsker, behov og drømmer. Det skal være mulig å oppnå en visjon, men det skal ikke være lett. Å skape en visjon kan være et viktig bidrag for å lykkes med det man ønsker. En god visjon kan bidra til å gi fremtidsretning, og noe å styre etter. Den skal være motiverende og overbevisende.

Har du innspill?
Deltakerne på arbeidsverkstedet ble bedt om å involvere kolleger i sin avdeling eller virksomhet for å drøfte utviklingstrekk basert på dokumentet «Utviklingstrekk». Du kan også sende dine innspill til on.en1519452256ummok1519452256.drag1519452256eppo@1519452256netlo1519452256h.enn1519452256a1519452256 eller on.en1519452256ummok1519452256.iks@1519452256neslo1519452256-kcle1519452256b.dli1519452256vgni:1519452256otlia1519452256m1519452256
Frist 15. oktober 2017.

Kunnskap første steg i arbeidet med Nordre Follo

Kunnskap første steg i arbeidet med Nordre Follo

Arbeidsgruppe barnehage på arbeidsverksted i delprosjekt Tjenesteutvikling og innovasjon 15. september.

Oversikt over dagens situasjon og kunnskapsgrunnlag for alle tjenesteområder er første steg i arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune. Har du ansvar for kunnskapsgrunnlag? Møt oss i Ski fredag 22. september.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester. Bruk av teknologi og nye løsninger er sentralt. Innbyggerne i Nordre Follo skal fortsatt finne barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet.

For å lykkes med å bygge en kommune som er i front må vi ha kunnskap om hvordan ting er i dag. Med utgangspunkt i DIFIs prosjektmodell starter vi derfor med å skape en oversikt over dagens situasjon, for å kunne gå videre med behovskartlegging i neste fase.

Arbeidsverksted om tjenesteutvikling og innovasjon

Kunnskap om dagens ståsted innhentes fra ledere, ansatte og ressurspersoner i tjenestene. Delprosjekt no. 5 Tjenesteutvikling og innovasjon i prosjekt Nordre Follo kommune inviterte derfor til første arbeidsverksted fredag 15.9 i Oppegård. Til tross for at invitasjonen ble sendt ut på kort varsel var oppmøtet stort.

Tusen takk til alle som kom!

Engasjerte deltakere i arbeidsgruppe fra teknisk.

Historiske kunnskapsgrunnlag
Alle tjenesteområder arbeider nå med å skape en objektiv oversikt over sitt område med fokus på nåværende situasjon og status. Kunnskapsgrunnlagene kommer til å utgjøre et historisk grunnlag over det som har vært, og et felles springbrett inn i fremtiden. Kunnskapsgrunnlagene skal være ferdigstilt 20.10.17 og kommer deretter til å være tilgjengelig for alle delprosjekter i prosjekt Nordre Follo kommune.

Deltakere fra skole i full sving.

Skriveverksted i Ski 22. september klokken 14.00
Har du fått ansvar for å skrive et av kunnskapsgrunnlagene, men gikk glipp av sjansen til å bli med på fredagen så kommer det en ny sjanse nå på fredag 22.9. Du finner oss da i Rådhuset i Ski kl. 14 i Auduns sal.

Takk for stort engasjement og flott oppmøte i Oppegård, og vel møtt på fredag i Ski!

Med hilsen prosjekteiere for delprosjekt Tjenesteutvikling og innovasjon

Kommunalsjef i Ski Marit J. Rød Kronborg og kommunalsjef i Oppegård Jorunn B. Almaas

Delprosjekt i arbeidet med Nordre Follo

Delprosjekt i arbeidet med Nordre Follo

Nå er alle delprosjektene i arbeidet med Nordre Follo kommune vedtatt. To kommunalsjefer, en fra hver kommune, har sammen med en eller flere ansattrepresentanter ansvaret for hvert sitt delprosjekt. Det  jobbes nå med å få på plass prosjektledelse og igangsatt arbeidsgruppene. Noen er allerede godt i gang, som kommuneplanprosjektet. Tjenesteutvikling og innovasjon har startet arbeidet med kartlegging.

Som leder av Styringsgruppen, som består av alle kommunalsjefer i tillegg til rådmenn, har Gro Herheim det overordnede ansvaret for å få gjennomført de administrative delprosjektene i etableringen av Nordre Follo.

–Dette er prosjekter som er under utvikling og som avhenger av hverandre og det er både naturlig og riktig at de ikke har kommet like langt, sier Gro Herheim.

Her kan du lese om organiseringen av de ulike roller i prosjektet Nordre Follo kommune

De ulike delprosjektene er:

Ved å klikke på lenkene ser du de ulike prosjektbeskrivelsene. Det er viktig å understreke at dette er prosjekter i arbeid og at dette er dokumenter som endres og oppdateres fortløpende.

Eiendommer

Prosjekteier: Ellen Wibe, kommunalsjef Oppegård, Stein Egil Drevdal, kommunalsjef Ski

Prosjektledere: Eiendomssjefene

Arbeidsgiverpolitikk

Prosjekteier Jorunn B. Almaas, Marit Janne Rød Kronborg

Prosjektledere: HR leder i Ski/Oppegård (inntil videre)

Eierskap og interkommunale samarbeid

Ski kommune og Oppegård kommune er prosjekteier. Kommunalsjef Kjell Sæther og Kommunalsjef Else Karin Myrene er oppdragets kontaktpersoner.

Digitalisering

Prosjekteiere: Monica Lysebo, Stein Egil Drevdal

Prosjektledere: Virksomhetslederne for IKT inntil videre

Kommunikasjon

Prosjekteiere: Jane S. Aurlien

Prosjektledere: Tore Bø Nyland / Marit F. Nilsen

Kommuneplan

Prosjekteiere: Stein Egil Drevdal, Ski kommune, Ellen Wibe, Oppegård kommune

Prosjektledere: Prosjektleder Arild Øien Oppegård kommune, Nestleder Kristian Larsen Ski kommune

Økonomi

Prosjekteiere: Kjell Sæther (leder), Monica Lysebo

Tjenesteutvikling og innovasjon

Prosjekteiere: Marit Janne Rød Kronborg, Jorunn B. Almaas

Økonomisk politikk og handlingsregler

Prosjekteiere: Monica Lysebo (leder), Jane Short Aurlien

Prosjektledere: Virksomhetslederne for økonomi og styring

 

 

Møt Nordre Follos nye administrasjonssjef

Møt Nordre Follos nye administrasjonssjef

Gro Herheim (49) er ny administrasjonssjef i Nordre Follo kommune. Hun startet i jobben 1. september og har allerede kommet godt i gang med arbeidet.
– Jeg er imponert over alle de dyktige menneskene som jobber i Oppegård og Ski kommuner og gleder meg til å lede arbeidet mot ny kommune, sier Gro Herheim. 

ADMINISTRASJONSJEF FOR NORDRE FOLLO: Det lyser engasjement av vår nye administrasjonssjef Gro Herheim! Selv beskriver hun seg som en tydelig, men mild leder – som er opptatt av raushet og tillit. Foto: Jan Walbeck.

Den nye administrasjonssjefen kommer rett fra rådmannstilling i Vestfold-kommunen Svelvik. Her har hun i tillegg til å snu kommuneøkonomien fra minus til pluss, vært med på å gjennomføre store endrings- og omstillingsprosesser. Gro har tidligere jobbet i Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune og er utdannet hun landskapsarkitekt med hovedfag i regionplanlegging med videreutdanning innen samfunnsplanlegging, jus og ledelse.

En drømmejobb
Hun beskriver jobben som administrasjonssjef i Nordre Follo kommune som en sjanse hun ikke kunne la gå fra seg. – Dette lederoppdraget er rett og slett en drømmejobb for et «kommunedyr» som meg, sier Gro. At hun hadde et brennende ønske om jobben er det liten tvil om. Hun har «flyttet fra familien» og inn på hybel for å kunne ta jobben. Vanligvis er hun bosatt i Revetal i Re kommune. Gro vil få kontorplass i Kolben på Kolbotn, men vil veksle på å være i Ski og Oppegård kommune.

Imponert over arbeidet som er gjort
Selv om hun startet for kun få uker siden, har Gro rukket å møte mange både i Ski og Oppegård.– Jeg er mektig imponert over det jeg har sett så langt. Ikke bare er dette to veldrevne kommuner, men fremoverlente organisasjoner som har klart å bygge opp et prosjekt som gjør det veldig enkelt for meg å bidra til å sette fart i dette arbeidet.

Trygghet og forutsigbarhet
– Min ambisjon frem mot jul er å få opp et samlet helhetlig bilde av hvordan vi skal prioritere ressursene våre, få en oversikt over hvilke beslutninger som skal tas og hvilke prosesser som må gjennomføres i forkant av disse, sier Gro.  – Det er viktig for meg å skape trygghet for alle, både innbyggerne våre og de ansatte. Jeg setter informasjon høyt og min erfaring er at man aldri kan informere for mye, legger hun til.

Skal finne de beste løsningene
Hun er opptatt av å høre hvilke forventninger som er til arbeidet og understreker at hun ikke kommer med alle svarene. – Mitt oppdrag er å lede byggingen av Nordre Follo på en måte som gjør at vi som organisasjon sammen kommer frem til de beste løsningene. Vi er her først og fremst for å skape gode tjenester til innbyggerne våre og det er mange folkevalgte som har store ambisjoner for samfunnsutvikling i Nordre Follo kommune.

Ser frem til noen spennende år
En av oppgavene Gro Herheim har som administrasjonssjef, er å lede Styringsgruppen for Nordre Follo. Arbeidet med den nye kommunen er organisert som et program med en rekke delprosjekter. Hvert delprosjekt ledes av et prosjektstyre med kommunalsjefer fra hver kommune, sammen med minst to ansattrepresentanter og prosjektleder. Styringsgruppen, som består av alle kommunalsjefene i begge kommuner samt rådmenn, har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektene.
Som administrasjonssjef for Nordre Follo har også Gro ansvaret for å innstille saker som skal opp i Fellesnemnda, en oppgave rådmennene har hatt til nå.
– Jeg ser virkelig frem til noen spennende år frem mot 2020 – og gleder meg til oppgavene som venter og veien videre, avslutter Gro.

Nytt nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev

Da er nyhetsbrev nr. 2 til ansatte i forbindelse med etableringen av Nordre Follo klart. Her kan du lese intervju med den nye administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, om status for de mange delprosjektene i arbeidet med den nye kommunen med mer.

Nyhetsbrevet leser du her. Du finner det også under menypunktet for ANSATTE.

– Takk for flott mottakelse!

– Takk for flott mottakelse!

Det lyser engasjement av vår nye administrasjonssjef Gro Herheim! Selv beskriver hun seg som en tydelig, men mild leder – som er opptatt av raushet og tillit. Foto: Jan Walbeck

Nå er hun på plass – den nye administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune.  Gro Herheim (49) startet i jobben 1. september og har allerede kommet godt i gang med arbeidet. – Jeg er imponert over alle de flinke menneskene som jobber i Oppegård og Ski kommuner og gleder meg til å lede arbeidet mot ny kommune sammen med dere, sier Gro Herheim.

Den nye administrasjonssjefen vår kommer rett fra rådmannstilling i Vestfold-kommunen Svelvik. Her har hun i tillegg til å snu kommuneøkonomien fra minus til pluss, vært med å gjennomføre store endrings- og omstillingsprosesser.

Hun beskriver jobben som administrasjonssjef i Nordre Follo kommune som en sjanse hun ikke kunne la gå fra seg. – Dette lederoppdraget er rett og slett en drømmejobb for et «kommunedyr» som meg, smiler Gro. At hun hadde et brennende ønske om jobben er det liten tvil om. Hun har «flyttet fra familien» og inn på hybel i ukedagene.

Imponert over ansatte
Selv om hun startet for kun få uker siden, har Gro rukket å møte mange både i Ski og Oppegård. Og hun er glad for å ha blitt tatt så godt i mot. – Jeg er mektig imponert over det jeg har sett så langt. Ikke bare er dette to veldrevne kommuner, men fremoverlente organisasjoner som har klart å bygge opp et prosjekt som gjør det veldig enkelt for meg å bidra til å sette fart i dette arbeidet. Hun har allerede hatt flere møter med tillitsvalgte og hovedverneombudene. – Jeg er spesielt imponert over det ansvaret de tar og ambisjonene de har for at dette skal bli en best mulig prosess og resultat. De tillitsvalgte er en viktig lyttepost. De er den «varme flaten» mot våre tjenestemottakere.

Trygghet og forutsigbarhet
– Min ambisjon frem mot jul er at vi som organisasjon sammen kan få opp et samlet og helhetlig bilde av hvordan vi skal prioritere ressursene våre, oversikt over hvilke beslutninger som skal tas og hvilke prosesser som må gjennomføres i forkant av disse, sier Gro.  – Noe av det viktigste for meg er å skape trygghet, for oss alle. Vi må skape forutsigbarhet for når avgjørelser skal tas og ikke minst involvere ansatte på en god måte. Jeg setter informasjon høyt og min erfaring er at man aldri kan informere for mye, legger hun til.

Kommer ikke med ferdige svar
– Jeg vet at mange sitter inne med spørsmål som går på organisering, arbeidssted og hvordan ting vil bli i årene som kommer, sier Gro.  Nå er vi helt i startgropen og mange ting skal på plass før vi begynner å diskutere organisering. Vi er her først og fremst for våre innbyggere og for å levere gode tjenester i fremtiden, og vi har folkevalgte som har store ambisjoner for samfunnsutvikling i Nordre Follo.  – Jeg kommer ikke med ferdige svar. Vi skal skape dette sammen. Min jobb er å lede dette arbeidet på en god måte og sørge for at det legges til rette for at vi kan jobbe på lag for å finne de beste løsningene, avslutter Gro.

FAKTA OM GRO:
• Gro Herheim er utdannet landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging og videreutdanning i samfunnsplanlegging, jus og ledelse.
• Har tidligere jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik og Svelvik kommune.
• Gift, fire voksne barn
• Bor i Revetal, med hybel på Kolbotn
• Skal få kontorplass i Kolben, men veksler på å være i Ski og Oppegård.

Arbeidsverksted om kommuneplan

Arbeidsverksted om kommuneplan

Mandag 18. september vil rundt 100 ansatte fra Ski og Oppegård kommuner samles til et arbeidsverksted for Nordre Follo kommune.

Samlingen markerer oppstarten til arbeidet med kommuneplanen og starten på visjonsarbeidet for den nye kommunen. I løpet av høsten skal ulike aktører fra blant annet næringsliv, frivillige lag og foreninger, barn og unge medvirke til å lage visjonen som skal vise retning for Nordre Follo kommune.

Hva er en visjon?
Å lage en visjon handler om å skape et fremtidsbilde. Et bilde som består av ønsker, behov og drømmer. Det skal være mulig å oppnå en visjon, men det skal ikke være lett. Å skape en visjon kan være et viktig bidrag for å lykkes med det man ønsker. En god visjon kan bidra til å gi fremtidsretning, og noe å styre etter. Den skal være motiverende og overbevisende.

Arbeidsverkstedet vil holdes i Kolben kulturhus og har følgende program:

• Vi er i gang! Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim
• Introduksjon til dagen Asplan Viak
• Utviklingstrekk v/prosjektgruppen for kommuneplanen
• Hva er en visjon?
• Arbeid i grupper
• Lunsj
• Gruppearbeid og presentasjoner i plenum

Har du innspill til utviklingstrekk?
Deltakerne er bedt om å involvere kolleger i sin avdeling eller virksomhet for å drøfte utviklingstrekk basert på dokumentet «Utviklingstrekk». Du kan også sende dine innspill til on.en1519452256ummok1519452256.drag1519452256eppo@1519452256netlo1519452256h.enn1519452256a1519452256 eller on.en1519452256ummok1519452256.iks@1519452256neslo1519452256-kcle1519452256b.dli1519452256vgni1519452256.