Møte i Fellesnemnda

Møte i Fellesnemnda

Politisk delprosjekt og  budsjett for  Fellesnemnda i 2017 ble vedtatt på møtet 25. september. Det ble orientert om Fylkesmannen prosess rundt grensejustering og at Språkrådet må vurdere navnet Nordre Follo kommune.

Møtet i Fellesnemnda mandag 25. september talte ti representanter. Dette var første gang administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, deltok som representant fra administrasjonen  – og siste møte i Fellesnemnda for ordfører i Ski ,Tuva Moflag, som er valgt inn på Stortinget.

Delprosjekt politisk organisering
Arbeidet med Nordre Follo kommune er inndelt i 13 ulike delprosjekt, hvor tre er politiske prosjekter. Politiske prosjekter er prosjekter politikerne i hovedsak skal kartlegge, utrede og finne løsninger på.
Oppdrag for prosjektet politisk organisering som ble vedtatt i møtet, er å foreslå struktur for politiske utvalg, nærdemokratiske ordninger og reglement og modell for samskaping. Prosjekteier er leder i Fellesnemnda og prosjektet skal gjennomføres i perioden høst 2017 – høst 2018.

Mål for prosjektet er at Nordre Follo kommune skal være en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne ansatte. Det skal tilrettelegges for møteplasser for barn og unge, som skal gis en reell medbestemmelse, og sikre sterk folkevalgt styring.

Begge kommuner har takket ja til invitasjon fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet om å delta i et toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet. Kommuner som skal slå seg sammen er invitert. Oppegård og Ski har også takket ja til deltakelse i Lokaldemokratiundersøkelsen høsten 2017. Undersøkelsen kan gi et nyttig grunnlag for å jobbe med lokaldemokrati i den nye kommunen.

Budsjett 2017
Forslag til budsjett for Fellesnemnda i 2017 ble godkjent på møtet. Se forslag til budsjett.
Oppegård og Ski kommuner får utbetalt en engangsstønad på 30.8 millioner kroner til å dekke kostnader til etableringen av Nordre Follo kommune. Kostnader til sammenslåingsprosessen skal så langt det er mulig dekkes av denne engangsstøtten frem til 1.1. 2020. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere budsjettet innenfor rammen og Fellesnemnda gis fullmakt til å fastsette godtgjøring for Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg.

Grensejustering og navnevalg
Det ble orienter om status for politisk delprosjekt identitet og felles kultur, Fylkesmannens prosessmøte for utredning av grensejusteringer og at navnet Nordre Follo må vurderes av Språkrådet. Kommunal – og moderniseringsdepartementet har bedt alle kommuner som skal slå seg sammen om en vurdering av navnevalg fra Språkrådet.

Tuva Moflag hadde sitt siste møte i Fellesnemnda 25.september. Hun skal inn på Stortinget og Hanne Opdan tar over som ordfører i Ski. Vi takker for innsatsen!

Du finner møteprotokoll og sakspapirer fra møtet her.

 

Stengt for kommentarer.