Arkiv for:
Måned: desember 2017

Nyhetsbrev; siste nytt i 2017

Nyhetsbrev; siste nytt i 2017

Da er siste nyhetsbrev for ansatte i 2017 her. Administrasjonssjef Gro Herheim skriver om hvordan hennes over hundre dager har vært, Nordre Follo kommune har fått egen forskrift og Fellesnemnda har holdt sitt siste møte i 2017. På samling i Rådhuseteatret i Ski hvor flere hundre ansatte deltok, ble elleve rapporter som viser nå-situasjonen i Ski og Oppegård kommune samlet, lansert.

 

Alle nyhetsbrev til ansatte i 2017

Nordre Follo fikk egen forskrift

Nordre Follo fikk egen forskrift

Mandag 11. desember kom forskrift om sammenslåing av Ski og Oppegård kommune. Den fastslår blant annet når kommunen trer i kraft, navnet på den nye kommunen og antall medlemmer i kommunestyret.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har fastsatt forskrift for flere kommuner og fylkeskommuner i dag. Blant dem Nordre Follo kommune.

Se forskrift for Nordre Follo kommune (PDF)

De formelle rammene på plass
 – Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye kommunene. Nå er de formelle rammene på plass for det videre arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen.no. Les pressemeldingen.

Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner.
Sammenslåingen skal skje fra januar 2020 og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå i alle kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen.

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år.

Historisk dag for Nordre Follo
– Dette er en historisk dag for Nordre Follo. Det er ikke hver dag en kommune får en egen forskrift, sier leder i Fellesnemnda for Nordre Follo kommune og ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold. Han sier videre at innholdet var som forventet og avtalt mellom kommunene.
– Dette er på en måte stempelet og godkjenningen fra kommunalministeren. Nå er de formelle rammene avklart for den nye kommunen og for det videre arbeidet, sier Sjøvold.

Seks punkter
Forskrift om sammenslåing av Oppegård kommune og Ski kommune til Nordre Follo kommune består av seks paragrafer.

Forskriften er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. desember 2017 med hjemmel i kommuneloven §3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 1666.

§ 1. Oppegård kommune og Ski kommune slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Nordre Follo kommune.

§ 2. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7. nr. 3

§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ski kommune og Oppegård kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.

§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksiterende forliksrådene i kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en periode.

§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan – og bygningslovens kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye planer eller de vedtas opphevet.

§ 6. Forskriften trer i kraft straks.

 

 

 

Årets siste møte i Fellesnemnda

Årets siste møte i Fellesnemnda

Mandag 4. desember  var det klart for siste møte i Nordre Follo Fellesnemnd 2017. Hele 11 saker var til behandling. Blant dem reglement og budsjett for Fellesnemnda, grensejustering og investeringer 2018 – 2021. Det var enighet om å ta i bruk oppgaveutvalg, hvor innbygger og folkevalgte jobber sammen om en spesiell oppgave/tema. Først ut blir oppgaveutvalg om skolemiljø og eldre i fokus.

Reglement for  Nordre Follo Fellesnemnd
Reglementet ble enstemmig vedtatt under forutsetning at kommunestyrene godkjenner alle punkter.

Grensejustering
Det er laget en utredning om grensejustering mellom Nordre Follo og Ås på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oppegård og Ski kommuner ser behov for grensejustering på Tandbergløkka og Solberg/Nygård/Vinterbro for mer helhetlig samfunnsutvikling i områdene, og slik at ett tettsted utgjør en kommune. Kommunene ser også behov for grensejustering i områdene for å sikre mer helhetlig forvaltning av blant annet natur, rekreasjonsområder og teknisk infrastruktur.

Fellesnemnda anmoder Oppegård og Ski kommuner om å oversende  utredning av grensejustering mellom Nordre Follo og Ås kommuner til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Se utredning grensejustering.

Budsjett Nordre Follo fellesnemnd 2018- 2019
Forslag til budsjett for Nordre Follo Fellesnemnd 2018 – 2019 ble godkjent. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen i perioden. Udisponerte midler i 2017 for Foreløpig fellesnemnd og Nordre Follo fellesnemnd overføres og inngår i Nordre Follos fellesnemnds budsjettforslag for 2018 – 2019. Budsjett Nordre Follo fellesnemnd 2018 – 2019. Budsjett for Nordre Follo Fellesnemnd.

Investeringer 2018 – 2021
Fellesnemnda har ingen merknader til investeringsbudsjett 2018 – 2021. Dersom kommunestyrene fatter vedtak som avviker fra formannskapets innstilling, forutsettes det at saken legges frem for Fellesnemnda. Det utarbeides felles økonomiske budsjettstrategier for Oppegård og Ski for 2019 og for Nordre Follo 2020-2022 for å sikre en bærekraftig økonomi for Nordre Follo kommuneBudsjettstrategiene behandles i fellesnemnda og i felles kommunestyre. Det utarbeides felles behovskartlegging for alle formålsbygg våren 2018, som en del av et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for etableringen av Nordre Follo kommune. Investeringsbudsjett 2018- 2019.

Oppgaveutvalg om skolemiljø og eldre
Fellesnemnda tar i bruk oppgaveutvalg som metode for samskaping i arbeidet med å bygge ny kommune. Det etableres oppgaveutvalg for skolemiljø og eldre i fokus. Administrasjonssjefen vil legge frem sak om reglement, mal for arbeidet og mandag i januar 2018.

I oppgaveutvalg, som er en metode for medvirkning,  jobber innbyggere og folkevalgte sammen om en spesiell oppgave/tema.

Støtte til Nordre Follo kirkelige fellesnemnd
Det bevilges 1 335 000 til Nordre Follo kirkelige fellesnemnd for gjennomføring av sammenslåing av de kirkelige fellesrådene i Oppegård og Ski kommuner.

Rådgiverfunksjon for frivillige lag – og foreninger
Det etableres en rådgiverfunksjon som skal bistå idrettsråd, organisasjoner og frivillige lag og foreninger som skal slå seg sammen i forbindelse med etablering av Nordre Follo kommune. Fellesnemnda skal få forelagt en sak som nærmere beskriver målgruppen , hvilken bistand som skal gis og i hvor stort omfang idrettsråd, organisasjoner, frivillige lag og foreninger kan forvente å få bistand.

Søknad om driftstilskudd til administrative ressurser fra idrettsrådene i Ski og Oppegård
Det søkes om tilskudd til å engasjere en person 100 prosent stilling over tre år som skal understøtte samarbeidet mellom de to idrettsrådene og de to kommunene gjennom sammenslåingsprosessen.

Fellesnemnda vedtok at det skal etableres en ordning som kan understøtte samarbeidet mellom idrettsrådene, alle lag og foreninger og kommunene i sammenslåingsprosessen. Dette vedtaket skal ses i sammenheng med saken over.

Utredning av revisjonsordning for den nye kommunen
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til Fellesnemdna om valg av revisjonsordning for Nordre Follo innen 1. 7. 2018. Adminsitrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om ordning for kontrollutvalgssekretariat.

Deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene
Rådmennene oppfordres til å søke felles deltakelse for Oppegård og Ski kommuner i prosjekt for partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene.

Orienteringssaker
 Av orienteringssaker på møtet var revidering av prosjektplan for Nordre Follo, beslutningsprosedyre for ny kommuneplan Nordre Follo kommune, organisasjonsutvikling Nordre Follo kommune, rapportering for prosjektplan og svarbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet  på søknad om unntak fra regler etter inndelingsloven.

Møteprotokoll fra møtet 4. desember.

Se alle sakspapirer fra møtet her.

 

Kunnskapsgrunnlag lansert på temasamling om Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag lansert på temasamling om Nordre Follo

 

Flere hundre ansatte i Oppegård og Ski kommune var i dag samlet på Rådhusteatret i Ski.

Her ble status for to av de 14 delprosjektene i Nordre Follo presentert, Tjenesteutvikling – og innovasjon og kommuneplan. Elever fra Hellerasten skole i Oppegård hadde laget flere filmer om hva innbyggerne mener om kommunesammenslåing og elever fra Vevelstadåsen skole satts oss alle i førjulsstemning med flott sang.

Se filmene fra elever ved Hellerasten. Kolbotn film 1   Film 2

Ordførerne Hanne Opdan i Ski og Thomas Sjøvold i Oppegård startet dagen med sine tanker om hva som er viktig nå og fremover med tanke på byggingen av ny kommune.

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, snakket i dag for første gang til så mange ansatte samlet på samme sted. Hun fortalte om sine snart første hundre dager i stillingen.

Her ser du presentasjonene fra dagen.

Herheim samtalte også fra scenen med hovedtillitsvalgt Monica Skogbakken i Oppegård, som representerte de tillitsvalgte.

Anne Holten fra Oppegård kommune presenterte arbeidet med kommuneplan, hvor blant annet visjonsprosessen har stått sentralt i høst.

Lanserte kunnskapsgrunnlag
Kommunalsjefene Jorunn Almaas og Marit Kronborg var dagens verter. De er ansvarlige for delprosjektet Tjenesteutvikling og innovasjon. I dette prosjektet er det jobbet frem 11 kunnskapgrunnlag som viser nå- situasjon i de to kommunene. Disse ble lansert på temasamlingen.

Representanter fra prosjektgruppa for kunnskapsgrunnlagene presenterte uttrekk fra hvert av kunnskapsgrunnlagene, som skal være et utgangspunkt for arbeidet med ny kommune videre.

Kunnskapsgrunnlag barnehage Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag skole Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag barnevern Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag helse Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag omsorgstjenester Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag NAV Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag kultur- frivillighet Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag teknisk- VA-renovasjon- landbruk Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag plan- bygg- geodata- kulturminner Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag eiendom Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag stab – næring Nordre Follo

Print av kunnskapsgrunnlag
Det ble utdelt print-versjoner av kunnskapsgrunnlagene på samlingen. De som ikke har fått dette, men ønsker print-utgave, ta kontakt med:

on.en1519452776ummok1519452776.iks@1519452776nossn1519452776itram1519452776.alli1519452776nuG1519452776 eller on.en1519452776ummok1519452776.drag1519452776eppo@1519452776sengu1519452776aH.ir1519452776iS1519452776