Årets siste møte i Fellesnemnda

Årets siste møte i Fellesnemnda

Mandag 4. desember  var det klart for siste møte i Nordre Follo Fellesnemnd 2017. Hele 11 saker var til behandling. Blant dem reglement og budsjett for Fellesnemnda, grensejustering og investeringer 2018 – 2021. Det var enighet om å ta i bruk oppgaveutvalg, hvor innbygger og folkevalgte jobber sammen om en spesiell oppgave/tema. Først ut blir oppgaveutvalg om skolemiljø og eldre i fokus.

Reglement for  Nordre Follo Fellesnemnd
Reglementet ble enstemmig vedtatt under forutsetning at kommunestyrene godkjenner alle punkter.

Grensejustering
Det er laget en utredning om grensejustering mellom Nordre Follo og Ås på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oppegård og Ski kommuner ser behov for grensejustering på Tandbergløkka og Solberg/Nygård/Vinterbro for mer helhetlig samfunnsutvikling i områdene, og slik at ett tettsted utgjør en kommune. Kommunene ser også behov for grensejustering i områdene for å sikre mer helhetlig forvaltning av blant annet natur, rekreasjonsområder og teknisk infrastruktur.

Fellesnemnda anmoder Oppegård og Ski kommuner om å oversende  utredning av grensejustering mellom Nordre Follo og Ås kommuner til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Se utredning grensejustering.

Budsjett Nordre Follo fellesnemnd 2018- 2019
Forslag til budsjett for Nordre Follo Fellesnemnd 2018 – 2019 ble godkjent. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen i perioden. Udisponerte midler i 2017 for Foreløpig fellesnemnd og Nordre Follo fellesnemnd overføres og inngår i Nordre Follos fellesnemnds budsjettforslag for 2018 – 2019. Budsjett Nordre Follo fellesnemnd 2018 – 2019. Budsjett for Nordre Follo Fellesnemnd.

Investeringer 2018 – 2021
Fellesnemnda har ingen merknader til investeringsbudsjett 2018 – 2021. Dersom kommunestyrene fatter vedtak som avviker fra formannskapets innstilling, forutsettes det at saken legges frem for Fellesnemnda. Det utarbeides felles økonomiske budsjettstrategier for Oppegård og Ski for 2019 og for Nordre Follo 2020-2022 for å sikre en bærekraftig økonomi for Nordre Follo kommuneBudsjettstrategiene behandles i fellesnemnda og i felles kommunestyre. Det utarbeides felles behovskartlegging for alle formålsbygg våren 2018, som en del av et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for etableringen av Nordre Follo kommune. Investeringsbudsjett 2018- 2019.

Oppgaveutvalg om skolemiljø og eldre
Fellesnemnda tar i bruk oppgaveutvalg som metode for samskaping i arbeidet med å bygge ny kommune. Det etableres oppgaveutvalg for skolemiljø og eldre i fokus. Administrasjonssjefen vil legge frem sak om reglement, mal for arbeidet og mandag i januar 2018.

I oppgaveutvalg, som er en metode for medvirkning,  jobber innbyggere og folkevalgte sammen om en spesiell oppgave/tema.

Støtte til Nordre Follo kirkelige fellesnemnd
Det bevilges 1 335 000 til Nordre Follo kirkelige fellesnemnd for gjennomføring av sammenslåing av de kirkelige fellesrådene i Oppegård og Ski kommuner.

Rådgiverfunksjon for frivillige lag – og foreninger
Det etableres en rådgiverfunksjon som skal bistå idrettsråd, organisasjoner og frivillige lag og foreninger som skal slå seg sammen i forbindelse med etablering av Nordre Follo kommune. Fellesnemnda skal få forelagt en sak som nærmere beskriver målgruppen , hvilken bistand som skal gis og i hvor stort omfang idrettsråd, organisasjoner, frivillige lag og foreninger kan forvente å få bistand.

Søknad om driftstilskudd til administrative ressurser fra idrettsrådene i Ski og Oppegård
Det søkes om tilskudd til å engasjere en person 100 prosent stilling over tre år som skal understøtte samarbeidet mellom de to idrettsrådene og de to kommunene gjennom sammenslåingsprosessen.

Fellesnemnda vedtok at det skal etableres en ordning som kan understøtte samarbeidet mellom idrettsrådene, alle lag og foreninger og kommunene i sammenslåingsprosessen. Dette vedtaket skal ses i sammenheng med saken over.

Utredning av revisjonsordning for den nye kommunen
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til Fellesnemdna om valg av revisjonsordning for Nordre Follo innen 1. 7. 2018. Adminsitrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om ordning for kontrollutvalgssekretariat.

Deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene
Rådmennene oppfordres til å søke felles deltakelse for Oppegård og Ski kommuner i prosjekt for partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene.

Orienteringssaker
 Av orienteringssaker på møtet var revidering av prosjektplan for Nordre Follo, beslutningsprosedyre for ny kommuneplan Nordre Follo kommune, organisasjonsutvikling Nordre Follo kommune, rapportering for prosjektplan og svarbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet  på søknad om unntak fra regler etter inndelingsloven.

Møteprotokoll fra møtet 4. desember.

Se alle sakspapirer fra møtet her.

 

Stengt for kommentarer.