Arkiv for:
Måned: januar 2018

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler blir assisterende administrasjonssjef i nye Nordre Follo kommune fra 2020. Konstituert rådmann i Ski Jane Short Aurlien blir en del av administrasjonssjefens toppledergruppe.

Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurlien får nye roller når Ski og Oppegård blir Nordre Follo kommune i 2020. Foto: Jan Walbeck.

– Vi har høy kompetanse og godt kvalifiserte ledere og ansatte i Ski og Oppegård. Den nye kommunen skal først og fremst bygges med de som jobber i de to kommunene i dag, sier administrasjonssjef i Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

Hun mener en tidlig avklaring på rådmennenes rolle inn i den nye kommunen er en viktig suksessfaktor for å sikre fremdrift og kvalitet, både i dagens kommuner og ny kommune.

– Ski og Oppegård skal drives godt frem mot sammenslåingen, samtidig som vi skal bygge Nordre Follo kommune.  Da er engasjement, trygghet og kraft på toppledernivå viktig, sier Herheim.

I høst begynte vi å jobbe med hvordan den nye organisasjonen skal se ut.  Innen 6. juni 2018 skal rådmannens ledergruppe være på plass. Det samme skal ledere i stab- og støttefunksjoner, som jus og administrasjon, HR, økonomi, IKT og kommunikasjon. Høsten 2018 skal vi jobbe med organisering av virksomhetene og få på plass ledere her.

Arbeidet med organisasjonsutvikling gjøres i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.  Alle ansatte beholder sin lønn i den nye kommunen, men arbeidsoppgavene kan bli endret.

– Jeg er veldig glad for at vi har avklart både Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurliens posisjoner i min toppledergruppe i Nordre Follo. De vil bidra til stabil og kompetent ledelse og har gjennomføringskraft som er verdifull i arbeidet med ny kommune, sier Herheim.

Felles ledersamling i Kolben

Felles ledersamling i Kolben

Torsdag 25. januar var virksomhetsledere fra Ski og Oppegård samlet til ledersamling om Nordre Follo kommune.

Ivrig gjeng på felles ledersamling. Til høyre Trine Bjella Ebbestad, som er hovedtillitsvalgt og snakket om veien mot ny kommune fra et tillitsvalgt-perspektiv.

Det var trangt om plassen da nær alle virksomhetslederne i de to kommunene var samlet. Og engasjementet var det ingenting å utsette på, noe som godt til syne under gruppearbeid i forbindelse med prosjektplan for Nordre Follo.

På programmet sto blant annet prosjektplan for Nordre Follo som nå er revidert og skal behandles i Fellesnemnda 6. februar. Kommunalsjefene, som sitter i Styringsgruppa for Nordre Follo,  ga  eksempler på gode resultater innen for de ulike tjenesteområde fra hverandres kommuner. Det er liten tvil om  at vi har mye å være stolte av i både Ski og Oppegård!

Informasjon om organisasjonsutviklings-prosessen var også ett av temaene. Her fikk vi i høre  tillitsvalgrepresentant Trine Bjella Ebbestads tanker om  veien mot ny kommune. Virksomhetsleder ved Oppegård bibliotek, Aase-Liv Birkenes, ga sine betraktninger som deltaker  i referansegruppe i prosjekt organisering, og prosjektrådgiver for HR i prosjektstab Nordre Follo Elin Våksøy gi info om status  for omstillingsavtalen, som det skal gjøres mindre endringer i.  Administrasjonssjef Gro Herheim snakket om veien videre i organisasjonsutviklings-prosessen og understreket viktigheten av å  skape trygghet og forebygge «energilekkasjer» i denne prosessen.

– Vi trenger alle ansatte med oss på veien til og inn i ny kommune, sa Herheim.

Se hele programmet her.

Kommunalsjefene fortalte suksesshistorier fra hverandres kommuner. Her er kommunalsjef Ellen Wibe og kommunalsjef Stein Egil Drevdal.

Første innspillsrunde om organisiering
Alle virksomhetsledere har nå fått en mal for innspill som de skal svare på. Lederne ble oppfordret til å ta opp og svare på spørsmålene sammen med sine ansatte. I denne første innspillsrunden skal virksomhetslederen/virksomhetene gi innspill til overordnet organisering. Til høsten, når virksomhetene blir berørt spesielt, vil det bli anledning til å gi mer  detaljerte innspill for sitt område.

Se spørsmålene her.

 

Administrasjonssjef for Nordre Follo, Gro Herheim, fortalte om organisasjonsutviklings-prosessen på ledersamlingen.
Trangt om plassen, men god energi på felles ledersamling for virksomhetsledere i Ski og Oppegård.

 

Første felles møte for prosjektlederne

Første felles møte for prosjektlederne

Fredag 19. januar hadde prosjektlederne for de 14 delprosjektene som skal danne reisverket for Nordre Follo kommune sitt første felles møte.

(f.v) Prosjektleder for digitalisering, IKT, matrikkel og saksbehandling Bjarne Holm, prosjektleder for eiendom Liv Karin Sørlie, prosjektkoordinator interkommunale samarbeid, Tove Næss, prosjektsjef og prosjektleder for organisering, Gro Herheim og prosjektleder for økonomi og styring, Sissel Hodder Hovden og Terje Trovik.

Byggingen av Nordre Follo kommune er inndelt i ulike prosjekt, hvor tre er definert som politiske prosjekt, mens de øvrige er administrative prosjekter.

Les mer om de ulike prosjektene her.

Nå er nær alle prosjektlederne på plass og på det første felles møte var det både spente og engasjerte deltakere. Prosjektlederne vil møtes annenhver uke fremover i fellesmøter med prosjektstab for Nordre Follo kommune, som ledes av prosjektleder og administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim. Prosjektlederne samles da i Kolben i Oppegård, hvor Prosjektkontor for Nordre Follo kommune holder hus.

Prosjekter og prosjektledere
Prosjektene  som sammen skal bygge reisverket for Nordre Follo kommune består av tre politiske prosjekt,  fire koordinerte prosjekt og syv administrative prosjekt.

Politiske prosjekt
Politisk organisering

Felles kultur og identitet

Kommunevalg 2019

 

Koordinerte prosjekt
Kommuneplan, prosjektleder Arild Øien

Arbeidsgiverpolitikk, prosjektleder Elin Voksøy

Eierskap og interkommunalt samarbeid, prosjektleder Tove Næss

Økonomisk politikk, prosjektledere Sissel Hodder Hovden og Terje Trovik

 

Administrative prosjekt
Tjenesteutvikling og innovasjon, prosjektleder Gunilla Martinsson

Organisering, prosjektleder Gro Herheim

Kommunikasjon, prosjektleder Marit F. Nilsen

Digitalisering, IKT, saksbehandling og matrikkel, prosjektleder Bjarne Holm

Økonomi, HR, anskaffelser, prosjektleder Lene Tønder

Eiendommer, prosjektleder Liv Karin Sørli

Overordnet styring, prosjektleder Rikke Bækkevold

 

Prosjektlederne vil ha faste møter på fredager hver fjortende dag fremover.

 

(f.v) Prosjektleder for interkommunalt samarbeid, Tove Næss, prosjektledere for økonomi og styring, Sissel Hodder Hovden og Terje Trovik, prosjektleder for kommunikasjon, Marit F. Nilsen, prosjektkoordinator Ingvild Belck-Olsen og prosjektleder for digitalisering, Bjarne Holm.
Folkemøte om utredning av grensejustering

Folkemøte om utredning av grensejustering

Fylkesmannen inviterer til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski mandag 29. januar.

– Gjør deg kjent med saken og få svar på det du lurer på, oppfordrer Fylkesmannen på sine nettsider.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede en eventuell grensejustering mellom Ås og Ski kommuner.

– På folkemøtet vil vi bidra til at kunnskap om utredningen blir kjent, og fortelle alle hvordan de kan få sagt sin mening om saken til oss, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.
Fylkesmannen takker Ås kommune for at vi får låne det store auditoriet på ungdomsskolen og håper mange av eventuelt berørte innbyggere møter opp.

Deler faktagrunnlag
Møtet holdes i Ås kommune på Nordbytunet ungdomsskole mandag 29. januar klokken 1800. Det er satt av inntil to timer til møtet, blant annet for å svare på spørsmål fra innbyggere.

I møtet vil Ingvild Belck-Olsen presentere fakta fra kunnskapsgrunnlaget som Ski og Oppegård, den nye Nordre Follo kommune, har utarbeidet i forbindelse med utredningen. Anne-Marie Vikla leder utredningsarbeidet hos Fylkesmannen, og vil presentere faktagrunnlag som vi har fått tilsendt fra Ås kommune.

– Fordi Ås kommune ikke ønsker å delta i utredningsarbeidet, gjør vi det slik. Det viktigste for oss er at innbyggerne blir informert om arbeidet som pågår, og at de blir gjort kjent med alle sine muligheter til å få sagt sin mening, sier Vikla.

Svarer på spørsmål
Det blir lagt opp til at politikere fra hver av kommunene får sagt noen ord i møtet. Fylkesmannen kommer til å gi utfyllende informasjon om prosessen videre, om innbyggerundersøkelse blant direkte berørte og om den kommende høringen.
– Siste del av møtet blir viet spørsmål fra salen, sier Valgerd Svarstad Haugland, som leder møtet og informerer om prosessen videre.

Foreløpig program 29. januar:
Velkommen
ved fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Gjennomgang av fakta
Ingvild Belck-Olsen presenterer fakta fra Nordre Follo og Anne-Marie Vikla/Fylkesmannen legger frem fakta fra Ås kommune

Kort presentasjon av den nye kommunen Nordre Follo
Hanne Opdan, leder av fellesnemnda for Nordre Follo

Vurderinger av kunnskapsgrunnlaget
Hanne Opdan, ordfører i Ski kommune

Anne-Marie Vikla, Fylkesmannen, presenterer vurderinger oversendt fra Ås kommune

Fylkesmannen informerer: Høring, innbyggerundersøkelse og videre prosess
Valgerd Svarstad Haugland og Anne-Marie Vikla

Spørsmål fra salen

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Historisk møtedag for Nordre Follo

Historisk møtedag for Nordre Follo

Tirsdag 16. januar ble en  møte-maratondag for Nordre Follo. Dagen startet med møte i Partssammensatt utvalg før det var klart for årets første møte i Fellesnemnda.  Før felles kommunestyremøte ble det holdt historisk  felles formannskapsmøte.

Flere reglement sto på sakskartene; reglement for felles kommunestyremøter for Oppegård og Ski kommune, reglement for Fellesnemnda og reglement for oppgaveutvalgene. I sist møte i Fellesnemnda ble det vedtatt at det skal opprettes utvalg hvor folkevalgte og innbyggere jobber sammen om å styrke skolemiljø og livsmestring for eldre.

Se vedtatt reglement for Fellesnemnda.

Se vedtatt reglement for Oppgaveutvalg.

Første felles formannskapsmøte
For første gang ble det holdt et formannskapsmøte for Nordre Follo med representanter fra hver av formannskapene i Ski og Oppegård kommuner. Ordfører i Ski Hanne Opdan ledet møtet, mens ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold ledet voteringen. Til sammen 19 representanter deltok på møtet.

Første felles formannskapsmøte for Nordre Follo kommune. Foto: Karin Hanstensen, ØB.

Disse deltok på det historiske formannskapsmøtet:

Ordfører Hanne Opdan (AP), Ski
Ordfører  Thomas Sjøvold (H), Oppegård
Varaordfører Kjell G. Pettersen (H), Oppegård
Morten Ellingsen (Ap), Ski
Bente Austad Bieltvedt (H), Oppegård
Aksel Rogsti (MDG), Ski
Melissa Kristiansen (H), Oppegård
Bård Hogstad (SV), Ski
Ida Lindtveit Røse (KrF), Oppegård
Anders Graven (Sp), Ski
Inger Johanne Bjørnstad (V), Oppegård
Anne Kristine Linnestad (H), Ski
Merete Bellingmo (Ap), Oppegård
J. Kristian Bjerke (H), Ski
Bjørn G. Ganger (Ap), Oppegård
Lise Feren Rirsch (H), Ski
Jens Nordahl (MDG), Oppegård
Helge Bunæs (H), Ski
Karin Kværner (H), Ski

Visjonen ble utsatt
Visjon for Nordre Follo var også blant saken, men det ble ikke gjort vedtak om visjon. I Fellesnemnda ble saken utsatt og i formannskapet og kommunestyret var det enighet om å sende saken tilbake til Fellesnemnda.
Budsjettstrategi og politiske prosjekter for Nordre Follo var blant de øvrige sakene.

Les artikkel «Veien mot visjon».

Felles kommunestyremøte i Ski rådhus 16. januar 2018. Foto: Silje Stavik
Årets første møte i Nordre Follo Fellesnemnd. Foto: Silje Stavik

Se alle saksdokumenter og møteprotokoller fra møtene i møtekalender.

Møteinnkalling felles kommunestyre Ski

Møteinnkalling felles kommunestyre Oppegård

Veien mot visjon for Nordre Follo

Veien mot visjon for Nordre Follo

I høst har ansatte, folkevalgte, barn- og unge, næringsliv og andre innbyggere gitt innspill til visjon for Nordre Follo kommune. Her kan du lese om innspillene som er kommet inn og veien mot den nye visjonen.

Tirsdag 16. januar skal visjon for den nye kommunen behandles i Fellesnemnda og i felles kommunestyremøte mellom Ski og Oppegård. Arbeidet med visjon er en del av samfunnsdelen i kommuneplanarbeidet. Det har vært et mål å jobbe frem visjon for den nye kommunen tidlig i prosjektet, slik at visjonen kan være førende for det videre arbeidet.  Å lage visjon for Nordre Follo, er i prosjektplanen for Nordre Follo kommune definert som en politisk oppgave, med involvering av innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og ansatte.

Skulle se for seg Nordre Follo i 2050
Ansattrepresentanter og folkevalgte har hatt hvert sitt arbeidsverksted, hvor de jobbet med innspill til visjon sammen. Gjennom bruk av bilder og verdiord, samtaler og diskusjon, jobbet hver gruppe seg frem til en visjon. Gruppene fikk i oppdrag å se for seg Nordre Follo kommune i 2050 og plukke ut bilder og verdiord de mente ville kjennetegne den nye kommunen i fremtiden. Hver gruppe presenterte sine innspill for hverandre.

Visjon i tegneserie
Blant visjonsforslagene fra ansatte og folkevalgte ble det valgt ni visjoner som skulle testes på barn- og unge, representanter fra næringsliv og innbyggere gjennom Gjestebud, en metode for medvirkning hvor man inviterer venner og kjente hjem for å diskutere et gitt tema. Det ble gjennomført rundt 20 Gjestebud i hver av kommunene. Deltakerne fikk i oppgave å bruke visjonsforslagene i en tegneserie, for å illustrere hva de mente om visjonene og hva de la i de ulike forslagene. De kunne også komme med helt nye forslag til visjon.

 

Innspill på Instagram og e-post
Innbyggere har blitt invitert til poste bilder på Instagram med emneknagg #visjonnordrefollo og #nordrefollokommune som viser noe fra Ski og Oppegård som bør fremelskes og tas med i visjonsarbeidet for ny kommune. Det har også vært oppfordret til å sende innspill på e-post.

Fellesskap, fremtid og miljø
Mange i testgruppene likte «Nordre Follo – der du betyr noe». Samtidig var fellesskapsbudskapet det viktigste for de fleste. Å bli sett og føle at visjonen snakket til dem direkte, det inkluderende og at alle må bidra for å skape resultater, ble trukket frem som viktig.
Både politikere, ansatte og innbyggere er i sine innspill opptatt av felleskap, fremtid og miljø, enten hver for seg eller i kombinasjon.

Alle visjonsforslagene som er kommet inn kan deles inn i disse tre temaene.

Fellesskap
• Nordre Follo – godt for deg
• Nordre Follo – der du betyr noe
• Vi skaper gode liv/Gode liv/Vi skaper gode liv for alle/Sammen for et godt liv
• Best sammen
• Sammen bygger vi en nær og levende kunnskapskommune
• Sammen bygger vi Nordre Follo
• I Nordre Follo vil vi vokse sammen
• Alene bra, men felles best, det er mye bedre
• Med trygghet og samhold skaper vi
• Der alle vil bo
• Tilhørighet gjennom mangfold og mestring
• KJEMPEBRA!
• Ta vare på alle og la alle bli hørt
• Et rettferdig og trygt sted for alle
• Nordre Follo – trygt og nært
• Folkefest for folk flest
• Vi tar vare på store og små

 

Fremtid
• Like muligheter for alle
• Flere muligheter
• Sammen om en mangfoldig og innovativ fremtid
• Hånd i hånd for framtiden
• Vi skaper framtiden sammen/Vi skaper framtiden/(Den gode) fremtiden skaper vi her.
• En fremtid å elske
• Nær, skapende og ansvarlig
• Nær og skapende
• Nyskapende og modig/Et nyskapende og modig Nordre Follo
• Nær og modig
• Lev i nuet med framtida i huet/Ta vare på nuet med fremtiden i huet
• Vi tar kloke valg

 

Miljø
• På lag med naturen
• Nordre Follo – engasjert, digital og miljøfokusert
• En aktiv befolkning med samspill – med en bærekraftig utvikling
• Nordre Follo, grønn, nær og nyskapende
• Grønn teknologi i sunn harmoni
• Bærekraftig utvikling for et tryggere samfunn
• Modig, nær og bærekraftig
• Nordre Follo- naturligvis. Et sted å elske.
• Miljø og mennesker – aktivt sted for alle – noe for folk flest
• Innovativ og bærekraftig dialog med engasjerte innbyggere


Hva er en visjon?

Å lage en visjon handler om å skape et fremtidsbilde. Et bilde som består av ønsker, behov og drømmer. Det skal være mulig å oppnå en visjon, men det skal ikke være lett. Å skape en visjon kan være et viktig bidrag for å lykkes med det man ønsker. En god visjon kan bidra til å gi fremtidsretning, og noe å styre etter. Den skal være motiverende og overbevisende.

Visjonen til Oppegård kommune er i dag: «Et sted å elske»

I Ski kommune er visjonen: «På sporet til fremtiden»

Sluttrapport Nordre Follo visjonsprosess.

Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplan 2018-2030

Planprogram for kommuneplan for Nordre Follo kommune 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyrene i Ski og Oppegård i november 2017.

Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune. Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes videre med.

Se planprogrammet.