Arkiv for:
Forfatter: Nordre Follo

Nordre Follo fikk egen forskrift

Nordre Follo fikk egen forskrift

Mandag 11. desember kom forskrift om sammenslåing av Ski og Oppegård kommune. Den fastslår blant annet når kommunen trer i kraft, navnet på den nye kommunen og antall medlemmer i kommunestyret.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har fastsatt forskrift for flere kommuner og fylkeskommuner i dag. Blant dem Nordre Follo kommune.

Se forskrift for Nordre Follo kommune (PDF)

De formelle rammene på plass
 – Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye kommunene. Nå er de formelle rammene på plass for det videre arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen.no. Les pressemeldingen.

Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner.
Sammenslåingen skal skje fra januar 2020 og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå i alle kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen.

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år.

Historisk dag for Nordre Follo
– Dette er en historisk dag for Nordre Follo. Det er ikke hver dag en kommune får en egen forskrift, sier leder i Fellesnemnda for Nordre Follo kommune og ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold. Han sier videre at innholdet var som forventet og avtalt mellom kommunene.
– Dette er på en måte stempelet og godkjenningen fra kommunalministeren. Nå er de formelle rammene avklart for den nye kommunen og for det videre arbeidet, sier Sjøvold.

Seks punkter
Forskrift om sammenslåing av Oppegård kommune og Ski kommune til Nordre Follo kommune består av seks paragrafer.

Forskriften er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. desember 2017 med hjemmel i kommuneloven §3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 1666.

§ 1. Oppegård kommune og Ski kommune slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Nordre Follo kommune.

§ 2. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7. nr. 3

§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ski kommune og Oppegård kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.

§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksiterende forliksrådene i kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en periode.

§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan – og bygningslovens kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye planer eller de vedtas opphevet.

§ 6. Forskriften trer i kraft straks.

 

 

 

Årets siste møte i Fellesnemnda

Årets siste møte i Fellesnemnda

Mandag 4. desember  var det klart for siste møte i Nordre Follo Fellesnemnd 2017. Hele 11 saker var til behandling. Blant dem reglement og budsjett for Fellesnemnda, grensejustering og investeringer 2018 – 2021. Det var enighet om å ta i bruk oppgaveutvalg, hvor innbygger og folkevalgte jobber sammen om en spesiell oppgave/tema. Først ut blir oppgaveutvalg om skolemiljø og eldre i fokus.

Reglement for  Nordre Follo Fellesnemnd
Reglementet ble enstemmig vedtatt under forutsetning at kommunestyrene godkjenner alle punkter.

Grensejustering
Det er laget en utredning om grensejustering mellom Nordre Follo og Ås på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oppegård og Ski kommuner ser behov for grensejustering på Tandbergløkka og Solberg/Nygård/Vinterbro for mer helhetlig samfunnsutvikling i områdene, og slik at ett tettsted utgjør en kommune. Kommunene ser også behov for grensejustering i områdene for å sikre mer helhetlig forvaltning av blant annet natur, rekreasjonsområder og teknisk infrastruktur.

Fellesnemnda anmoder Oppegård og Ski kommuner om å oversende  utredning av grensejustering mellom Nordre Follo og Ås kommuner til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Se utredning grensejustering.

Budsjett Nordre Follo fellesnemnd 2018- 2019
Forslag til budsjett for Nordre Follo Fellesnemnd 2018 – 2019 ble godkjent. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen i perioden. Udisponerte midler i 2017 for Foreløpig fellesnemnd og Nordre Follo fellesnemnd overføres og inngår i Nordre Follos fellesnemnds budsjettforslag for 2018 – 2019. Budsjett Nordre Follo fellesnemnd 2018 – 2019. Forslag til budsjett Nordre Follo Fellesnemnd.

Investeringer 2018 – 2021
Fellesnemnda har ingen merknader til investeringsbudsjett 2018 – 2021. Dersom kommunestyrene fatter vedtak som avviker fra formannskapets innstilling, forutsettes det at saken legges frem for Fellesnemnda. Det utarbeides felles økonomiske budsjettstrategier for Oppegård og Ski for 2019 og for Nordre Follo 2020-2022 for å sikre en bærekraftig økonomi for Nordre Follo kommuneBudsjettstrategiene behandles i fellesnemnda og i felles kommunestyre. Det utarbeides felles behovskartlegging for alle formålsbygg våren 2018, som en del av et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for etableringen av Nordre Follo kommune. Investeringsbudsjett 2018- 2019.

Oppgaveutvalg om skolemiljø og eldre
Fellesnemnda tar i bruk oppgaveutvalg som metode for samskaping i arbeidet med å bygge ny kommune. Det etableres oppgaveutvalg for skolemiljø og eldre i fokus. Administrasjonssjefen vil legge frem sak om reglement, mal for arbeidet og mandag i januar 2018.

I oppgaveutvalg, som er en metode for medvirkning,  jobber innbyggere og folkevalgte sammen om en spesiell oppgave/tema.

Støtte til Nordre Follo kirkelige fellesnemnd
Det bevilges 1 335 000 til Nordre Follo kirkelige fellesnemnd for gjennomføring av sammenslåing av de kirkelige fellesrådene i Oppegård og Ski kommuner.

Rådgiverfunksjon for frivillige lag – og foreninger
Det etableres en rådgiverfunksjon som skal bistå idrettsråd, organisasjoner og frivillige lag og foreninger som skal slå seg sammen i forbindelse med etablering av Nordre Follo kommune. Fellesnemnda skal få forelagt en sak som nærmere beskriver målgruppen , hvilken bistand som skal gis og i hvor stort omfang idrettsråd, organisasjoner, frivillige lag og foreninger kan forvente å få bistand.

Søknad om driftstilskudd til administrative ressurser fra idrettsrådene i Ski og Oppegård
Det søkes om tilskudd til å engasjere en person 100 prosent stilling over tre år som skal understøtte samarbeidet mellom de to idrettsrådene og de to kommunene gjennom sammenslåingsprosessen.

Fellesnemnda vedtok at det skal etableres en ordning som kan understøtte samarbeidet mellom idrettsrådene, alle lag og foreninger og kommunene i sammenslåingsprosessen. Dette vedtaket skal ses i sammenheng med saken over.

Utredning av revisjonsordning for den nye kommunen
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til Fellesnemdna om valg av revisjonsordning for Nordre Follo innen 1. 7. 2018. Adminsitrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om ordning for kontrollutvalgssekretariat.

Deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene
Rådmennene oppfordres til å søke felles deltakelse for Oppegård og Ski kommuner i prosjekt for partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene.

Orienteringssaker
 Av orienteringssaker på møtet var revidering av prosjektplan for Nordre Follo, beslutningsprosedyre for ny kommuneplan Nordre Follo kommune, organisasjonsutvikling Nordre Follo kommune, rapportering for prosjektplan og svarbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet  på søknad om unntak fra regler etter inndelingsloven.

Møteprotokoll fra møtet 4. desember.

Se alle sakspapirer fra møtet her.

 

Kunnskapsgrunnlag lansert på temasamling om Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag lansert på temasamling om Nordre Follo

 

Flere hundre ansatte i Oppegård og Ski kommune var i dag samlet på Rådhusteatret i Ski.

Her ble status for to av de 14 delprosjektene i Nordre Follo presentert, Tjenesteutvikling – og innovasjon og kommuneplan. Elever fra Hellerasten skole i Oppegård hadde laget flere filmer om hva innbyggerne mener om kommunesammenslåing og elever fra Vevelstadåsen skole satts oss alle i førjulsstemning med flott sang.

Se filmene fra elever ved Hellerasten. Kolbotn film 1   Film 2

Ordførerne Hanne Opdan i Ski og Thomas Sjøvold i Oppegård startet dagen med sine tanker om hva som er viktig nå og fremover med tanke på byggingen av ny kommune.

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, snakket i dag for første gang til så mange ansatte samlet på samme sted. Hun fortalte om sine snart første hundre dager i stillingen.

Her ser du presentasjonene fra dagen.

Herheim samtalte også fra scenen med hovedtillitsvalgt Monica Skogbakken i Oppegård, som representerte de tillitsvalgte.

Anne Holten fra Oppegård kommune presenterte arbeidet med kommuneplan, hvor blant annet visjonsprosessen har stått sentralt i høst.

Lanserte kunnskapsgrunnlag
Kommunalsjefene Jorunn Almaas og Marit Kronborg var dagens verter. De er ansvarlige for delprosjektet Tjenesteutvikling og innovasjon. I dette prosjektet er det jobbet frem 11 kunnskapgrunnlag som viser nå- situasjon i de to kommunene. Disse ble lansert på temasamlingen.

Representanter fra prosjektgruppa for kunnskapsgrunnlagene presenterte uttrekk fra hvert av kunnskapsgrunnlagene, som skal være et utgangspunkt for arbeidet med ny kommune videre.

Kunnskapsgrunnlag barnehage Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag skole Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag barnevern Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag helse Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag omsorgstjenester Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag NAV Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag kultur- frivillighet Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag teknisk- VA-renovasjon- landbruk Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag plan- bygg- geodata- kulturminner Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag eiendom Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag stab – næring Nordre Follo

Print av kunnskapsgrunnlag
Det ble utdelt print-versjoner av kunnskapsgrunnlagene på samlingen. De som ikke har fått dette, men ønsker print-utgave, ta kontakt med:

on.en1513052554ummok1513052554.iks@1513052554nossn1513052554itram1513052554.alli1513052554nuG1513052554 eller on.en1513052554ummok1513052554.drag1513052554eppo@1513052554sengu1513052554aH.ir1513052554iS1513052554

 

 

 

 

Prosjektledere søkes til Nordre Follo

Prosjektledere søkes til Nordre Follo

Vi søker nå to prosjektledere som vil være med å bygge Nordre Follo kommune.  Disse er prosjektleder til delprosjekt «Dokumenthåndtering» og prosjektleder til delprosjekt «Eiendommer». Søknadsfrist er 4. desember 2017.

Prosjektleder til delprosjekt dokumenthåndtering
Arbeidet med å etablere den nye kommunen er organisert som et program med 13 delprosjekter med prosjektledere og underliggende arbeidsgrupper.
Til å lede arbeidsgruppen for dokumentflyt og sak og arkiv-system søker vi en utviklingsorientert medarbeider med interesse for teknologiske løsninger.

Arbeidsgruppen er en del av delprosjektet digitalisering, IKT, saksbehandling og matrikkelen. Stillingen er et engasjement i 100 % stilling fram til 31. desember 2019. Vi ivrer etter å komme i gang og ønsker rask tiltredelse.

Vi søker deg som kan skape gode resultater i samarbeid med våre dyktige fagmiljøer.

Se hele utlysningen.

For mer informasjon, kontakt: Monica Lysebo, kommunalsjef, tel:66 81 93 80 eller Gudrun Birkelund, seksjonsleder, tel: 66 81 93 60

Prosjektleder til delprosjekt eiendommer      
Den samlede eiendomsmassen som Ski og Oppegård kommuner besitter, utgjør svært store verdier. Vi søker en prosjektleder som kan bidra til at vi oppnår mest mulig effektiv utnyttelse av eiendomsmassen og best mulig ressursbruk, økonomistyring og forvaltning av den nye kommunens eiendommer.

Arbeidsprosessen i Nordre Follo må samtidig sikres slik at alle virksomheter har best mulig plassering med hensyn til de oppgavene de skal løse, og at arealene er optimalt innrettet. Prosjektlederen skal også bidra til at den nye kommunen får en fremtidsrettet eierskapsmodell, gjennomarbeidet eierstrategi og et bevisst forhold til temaer som sosial boligbygging.

Prosjektlederen vil ha ansvar for flere arbeidsgrupper som primært består av et utvalg av kommunenes egne ansatte. Prosjektlederen rapporterer direkte til styringsgruppa, som ledes av administrasjonssjefen for Nordre Follo.

Stillingen er en 2-årig prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse i Nordre Follo kommune.

For mer informasjon, kontakt Ellen Wibe, kommunalsjef, tel: 416 81 680 / 66 81 30 78 eller Stein Egil Drevdal, kommunalsjef, tel: 997 00 404

Se hele utlysningen.

Samling i Rådhusteateret om Nordre Follo 1. desember

Samling i Rådhusteateret om Nordre Follo 1. desember

Fredag 1. desember klokken 08.30 – 11. 00 arrangeres første fagsamling om Nordre Follo kommune for ansatte. Har du lyst til å delta? Si fra til din leder.

Alle virksomhetsledere i Ski og Oppegård er invitert til å ta med seg inntil fem ansatte i hver virksomhet/avdeling. Har du lyst til å delta og ikke får anledning til å delta denne runden, si fra til din leder – kanskje er det rom for å ta med fler. Det er plass til rundt 500 deltakere i Rådhuseteateret. Samlingen vil også bli filmet slik at du kan følge arrangementet live.

Tema for første samling om Nordre Follo er de 11 kunnskapsgrunnlagene, som er en del av delprosjekt Tjenesteutvikling- og innovasjon. Kunnskapsgrunnlagene skal vise oss hvor vi står i dag i begge kommuner.

På programmet står blant annet  ordførerne i begge kommuner og  administrasjonssjef for Nordre Follo kommune Gro Herheim.  Prosjektgruppene for delprosjektene Tjenesteutvikling- og innovasjon og Kommuneplan vil presentere sitt arbeid og ungdommer fra både Vevelastadåsen skole i Ski og Hellerasten skole i Oppegård skal delta.

Vel møtt i Rådhusteateret 1. desember klokken 08.30 – 11.00! Kaffe og litt å bite i fra klokken 08.00.

 

Hvor finner jeg møtereferat om Nordre Follo?

Hvor finner jeg møtereferat om Nordre Follo?

Det legges ut referater fra alle møter i Drøftingsforum og fra Styringsgruppemøtene. Alle presentasjoner som vises på møtene legges også ut.

Her finner du de ulike møtereferatene:

Møtereferat fra Drøftingsforum.

Møtereferat fra Styringsgruppemøtene.

 

Politiske møter:

Møtereferat fra Fellesnemnda.

Etter Fellesnemndas møter lages det alltid en artikkel på hovedsiden til Nordrefollo.kommune.no  som viser hvilke saker som ble tatt opp.

Møtereferat fra Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møtereferat fra Partssammensatt utvalg (PSU).  

 

 

 

Gros blogg; Hvor skal jeg sitte?

Gros blogg; Hvor skal jeg sitte?

Hvor skal jeg sitte?

21.november 2017

Fra jeg startet i jobben som administrasjonssjef for Nordre Follo i september, har jeg fått mange (gode) spørsmål rundt sammenslåingen. Spørsmål som ofte går igjen er; Hvem skal vi være kollega med? Hvem blir min leder? Hvor skal vi lokaliseres? Må jeg bytte arbeidssted eller kontor- eventuelt når skal det skje? Hvordan kan jeg involvere meg?

For de fleste vil ikke etableringen av Nordre Follo kommune føre til endringer. Kun 10 prosent av oss vil bli direkte berørt. For – våre skoler, barnehager, sykehjem, bofellesskap, kulturhus osv., blir liggende der de ligger i dag, uten vesentlige endringer for de som jobber der.
Men – for en del av oss betyr det å bygge ny kommune både nye kollegaer, ny leder, nytt arbeidssted, og kanskje endring i oppgaver. Vi er heldige i Nordre Follo, vi har god vekst og vi trenger alle våre gode medarbeidere, hver dag, også i ny kommune.

Det er bestemt at rådmannens ledergruppe skal være på plass til sommeren 2018. Så skal den nye ledergruppa lede arbeidet med å organisere tjenestene høsten 2018. Vi skal avklare hvordan vi skal gjennomføre denne prosessen før vi begynner. Tillitsvalgte og vernetjenesten bistår oss på strålende vis i arbeidet.

Rett over nyttår vil det bli sendt ut informasjon om hvordan den enkelte kan bidra, når vi kan motta innspill, når vi vil sende ut høringsforslag til ny organisering og når lokalisering avklares.

Alt blir bra til slutt. Er det ikke bra, så er det ikke slutt.

 

Gro Herheim er administrasjonssjef for Nordre Follo kommune. Les flere av hennes blogginnlegg.

Bli kjent med! Marit Ravnan

Bli kjent med! Marit Ravnan

Bli kjent med! Navn: Marit Ravnan (55) Stilling: Hovedverneombud i Ski kommune.

Å få påvirke er det som motiverer Marit Ravnan mest. Ikke rart hun synes det er en spennende å være hovedverneombud nå.

Før hun ble hovedverneombud på heltid for åtte år siden, jobbet hun som lærebokforfatter og lærer i 25 år. Både ved Eiksmarka skole i Bærum og ved Siggerud skole i Ski kommune, hvor hun bor.
– Det det litt typisk meg å «havne der det skjer», ler Marit, når hun blir spurt om hvordan hun ble hovedverneombud. Da hun startet på Siggerud skole hadde hun tenkt å lene seg litt tilbake, men ble raskt valgt til verneombud. – Så var veien kort til jobben som hovedverneombud, forteller Marit. Hun er gjenvalgt tre ganger og i desember stiller  hun til valg igjen.

Hva liker du best ved jobben din?
– At jeg får være med å påvirke hvordan de ansatte skal ha det. Jeg lærer mye om mennesker og møter utrolig mange hyggelige og flinke folk som virkelig vil noe.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
Jeg starter dagen med å svare på e-post og skrive rapporter fra møte. Jeg deltar på møter hvor det er virksomhetsovergripende endringer, som i forbindelse med Nordre Follo. Jeg sitter i Drøftingsforum og deltar i møtene til Partssammensatt utvalg (PSU). Andre møter jeg deltar på er der det er konflikter på arbeidsplasser, arbeidsmiljøutvalget (AMU), samhandlingsutvalget, AKAN-utvalget og Forflytningsgruppe. Jeg har også ofte samtaler med de 75 verneombudene i kommunen. Vi har tre fellessamlinger i året.

Hva blir viktig for de ansatte på vei mot Nordre Follo kommune?
Nå skal vi sammen bygge en ny merkevare – Nordre Follo. Det er viktig at alle ansatte får ta del i å skape merkevaren Nordre Follo. Også de som ikke vil oppleve store endringer, som jo er de fleste. Involvering og medvirkning er et stikkord for all omstilling. Det er også viktig å ha forståelse for at dette er en prosess. Mange har spørsmål det ikke er svar på enda.

MÅ FØLE EIERSKAP TIL NY KOMMUNE: – De ansatte må føle eierskap til Nordre Follo og være med på å bygge en felles organisasjonskultur, sier hovedverneombud i Ski, Marit Ravnan.
Ordførerne: -Vi er best sammen!

Ordførerne: -Vi er best sammen!

Thomas Sjøvold og Hanne Opdan kjente hverandre ikke så godt fra før, men er det én ting som er sikkert, er det at de to ordførerne vil bli godt kjent fremover. De skal lede hver sin kommune inn i den nye storkommunen – og det krever samme fokus og god dialog.

Det er viktig å ta godt vare på medarbeiderne i sammenslåingsprosessen. Vi må alle gi det lille ekstra for at vi skal nå målene for Nordre Follo kommune fra 2020 – og vi trenger hver eneste én av dere med på laget, sier ordførerne Thomas Sjøvold og Hanne Opdan. Foto: Jan Walbeck.

– Vi er begge opptatt av å samarbeide der det er naturlig og der vi må følge opp politiske vedtak.  I tillegg til at vi møtes i Fellesnemda og på andre formelle arenaer, blir det en del SMS-er, for vi sitter ofte i møter på hver vår kant, forteller Thomas.

Nylig ble de to intervjuet sammen i Østlandets Blad for første gang. Da inviterte de innbyggerne til å melde seg som gjestebudverter for å snakke om visjonen for Nordre Follo. Og det blir nok ikke siste gang vi ser de to i media for å snakke om den nye kommunen.

Hva er den viktigste oppgaven som ordfører i tiden frem mot Nordre Follo kommune?
– Vår viktigste oppgave er å sørge for at Ski og Oppegård drives på en god måte. Vi må sikre at de to kommunene har et best mulig utgangspunkt når de slår seg sammen. Målet er at innbyggerne skal merke minst mulig til 1. januar 2020, og at de i tiden etterpå får stadig flere positive opplevelser med den nye kommunen, sier Thomas.
– En annen viktig oppgave er å sørge for at alle får nok informasjon. Vi må også være åpne for at alle politiske partier skal ta del i omstillingsprosessen og alle mulighetene som ligger i Nordre Follo, fortsetter Hanne.

Hva mener dere er spesielt viktig for de ansatte i denne prosessen?
– Alle ansatte må få bidra i arbeidet med å skape Nordre Follo kommune. Det får de gjennom PSU, drøftingsforum, oppgaveutvalg, tillitsvalgtapparatet, prosjekter og andre arenaer. Vi skal finne gode løsninger sammen. Med den veksten vi vet kommer, trenger vi alle våre dyktige medarbeidere, i tillegg til at vi skal rekruttere en del nye, forklarer Hanne.
– Kommunesammenslåing fører med seg endringer, men vi skal sørge for at alle opplever prosessen som god, og at alle har lyst til å være med over i den nye kommunen, legger Thomas til.

Hvilke forventninger har dere til de ansatte i denne prosessen?
– De ansatte må fortsette å gjøre den gode jobben de gjør i dag. Sammen skal vi bygge en ny organisasjonskultur, og da trenger vi ansatte som går samme vei og jobber mot et felles mål, sier Hanne. – Vi er best sammen!

De to ordførerne synes det er inspirerende med den positive holdningen til kommunesammenslåingen blant ansatte både i Ski og Oppegård.

– Tiden fremover vil kreve det lille ekstra av oss alle for at vi skal nå målene vi har satt for Nordre Follo kommune fra 2020. Nå kan vi alle påvirke hvordan den nye kommunen skal bli, så grip muligheten, oppfordrer begge til slutt.

Hanne Opdan (AP) tok over ordførerembetet i Ski etter Tuva Moflag 27. september i år. Hun er 52 år, bor på Langhus og har vært gruppeleder for Arbeiderpartiet i Ski.
Hun har i de siste 20 årene jobbet med B2B utvikling og account management med mange av Norges største bedrifter. Hun har hatt flere styreverv i norske bedrifter sist i Egencia Norway.

Thomas Sjøvold (H) har vært ordfører i Oppegård siden 2015. Han er 41 år og bor på Svartskog i Oppegård. Han er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI og var tidligere daglig leder i et privat aksjeselskap, bedriftseier og styreleder.

 

Kommuneplan og Språkrådet i Fellesnemnda

Kommuneplan og Språkrådet i Fellesnemnda

Erfaringer fra Sandefjord, planprogram for kommuneplan og hva Språkrådet mener om navnet Nordre Follo var blant sakene på møte i Fellesnemnda tirsdag 31. oktober.
Som ordfører i Ski er Hanne Opdan nå nestleder i Fellesnemnda og Morten Ellingsen (Ap) er nytt medlem. Han ble også valgt som ny 3. vara i PSU.

Som ordfører i Ski er Hanne Opdan nå nestleder i Fellesnemnda. Velkommen til nytt medlem Morten Ellingsen (AP). Bilde: F.V: Anders Eidsvaag Graven (SP), Morten Ellingsen (AP), Helge Bunæs (H), Anne Kristin Linnestad (H), ordfører Hanne Opdan (Ap), ordfører Thomas Sjøvold, administrasjonssjef for Nordre Follo Gro Herheim, adm. sekretær Kristin Holler, Kjell G. Pettersen (H), Merete Bellingmo (Ap), Inger Johanne Bjørnstad (V) og Ida Lindtveit Røse (KrF).

Møtet var denne gangen delt i to; først en faglig del hvor  administrasjonssjef for Nordre Follo kommune gikk gjennom FoU-rapporten, som viser erfaringer fra kommunesammenslåing for nye Sandefjord. Så fikk medlemmene en status for ROS-arbeidet (risiko og sårbarhetsanalyse) for Nordre Follo, som er i arbeid.

Planprogram for kommuneplan 2018 – 2030
Første sak på møtet var fastsetting av planprogram for kommuneplan 2018 – 2030. Det ble fremmet forslag om å utsette frist for arealinnspill, som utløp 1.9 , til 1.12. 2017, men forslaget ble trukket. Planprogrammet ble dermed enstemmig vedtatt. Kommuneplanens samfunnsdel ferdigstilles høsten 2018 og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal sluttbehandles i februar 2019.

Valg av nytt varamedlem til PSU
Morten Ellingsen (Ap) ble valgt til nytt 3. varamedlem til Partssammensatt utvalg (PSU) for Nordre Follo kommune.

Språkrådet om Nordre Follo
Av orienteringssaker sto Språkrådets uttalelse om navnet Nordre Follo kommune. Språkrådet er på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bedt om å gi en anbefaling om navnvalg for kommunene som skal slå seg sammen.

Språkrådet mener at Nordre Follo kan brukes, men at Indre Follo er et mer ideelt navn. Språkrådet mener også at Ski er et godt forslag til navn. Se Språkrådets vurdering.

Rådmannstillinger og fast ansettelse
Prinsipper for fast ansettelse i rådmannsstillinger  var andre orienteringssak. Oppegård og Ski kommuner har midlertidige ansatte rådmenn frem til 31.12.17 (Oppegård) og 1.7.18 (Ski). Begge organisasjoner står foran store endringer og stort arbeidspress frem mot 2020. Prosjektleder og administrasjonssjef Gro Herheim anbefaler at det legges til rette for fast ansettelse av rådmennene fram til 2020. Dette for å sikre stabilitet og lederkraft i eksisterende organisasjoner i den krevende omstillingsperioden fram til 2020.

FoU-rapport om erfaringer med kommunesammenslåing fra Sandefjord
Nylig ble rapporten «Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Andebu, Stokke og Sandefjord» lansert. Les rapporten. 

Sakspapirer og møteprotokoll fra møte i Fellesnemnda 31. oktober 2017.