Avtale om ny kommune

Avtale om ny kommune

Kommunestyrene i Oppegård og Ski har vedtatt en avtale om å etablere en ny kommune sammen. Avtalen ble framforhandlet 13. – 14. september og vedtatt i de to kommunestyrene høsten 2016. I vedtakene ba kommunestyrene rådmannen starte arbeidet med å kartlegge, harmonisere og tilrettelegge for administrative fellesløsninger og samlokalisering.

Nordre Follo kommune

Målet er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til innbyggerne og være en viktig premissleverandør for en levedyktig samfunnsutvikling. Den nye kommunen vil ha totalt 57 000 innbyggere og folketallet kan stige til nærmere 80 000 i 2040. Ski skal være kommunesenteret og politisk og administrativ ledelse skal ligge her. Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer og begge steder skal ha kommunale servicetorg.

Politisk organisering og lokaldemokrati

Kommunestyret i Nordre Follo kommune skal ha 47 medlemmer. Kommunen skal ha formannskapsmodell med hovedutvalg. Det skal legges til rette for levende lokaldemokrati basert på innbyggermedvirkning og deltakelse. Kommunen skal også understøtte lokalt engasjement og stedsutvikling, herunder samarbeid med lag, foreninger og frivillighet.

Kommunestyret for Nordre Follo kommune blir valgt ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019.

Mer informasjon

Fylkesmannens forslag til ny kommunestruktur

Onsdag 28. september 2016 la Fylkesmannen fram forslag til endringer i kommunestrukturen for Oslo og Akershus. Bakgrunnen var behovet for en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og føringene Stortinget ga i forbindelse med kommunereformen. Fylkesmannen anbefaler at Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Follo-delen av Enebakk dannet en ny storkommune med nesten 100 000 innbyggere. Fylkesmannen har sendt anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stortinget vil fatte endelige vedtak i juni 2017. Prosessen mellom Oppegård og Ski venter ikke på Stortingets vedtak. I avtalen mellom de to kommunene står det at også andre kommuner kan slutte seg til.

Videre prosess

Etter Stortingets vedtak om ny kommunestruktur i 2017 skal det opprettes en fellesnemnd, som består av fem politikere fra hver kommune. Nemnda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere den nye kommunen med virkning fra 1. januar 2020. Fordi fellesnemnda ikke kan starte opp arbeidet før Stortinget har fattet sitt vedtak, ble det etablert en foreløpig fellesnemnd fra 1. januar 2017. Den skal sikre politisk koordinering i kommunene inntil videre. Se Fellesnemnd.

Forberedelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonen har gått sammen om en seminarrekke som startet i oktober/november 2016. Her deltar medlemmer i Foreløpig fellesnemd, ansatte, tillitsvalgte og hovedvernombud. I november 2016 ble det arrangert allmøte, der politisk og administrativ ledelse informerte om prosess og forventninger. Våren 2017 var det første felles møtet for alle ledere i de to kommunene. I tillegg er det flere møter på politisk og administrativt nivå for å sikre en good prosess i endringsarbeidet.