I juni 2017 varslet de to kommunene oppstart av planarbeidet og la forslag til planprogram ut på høring. Planprogrammet ble vedtatt i formannskapet i Oppegård og kommunestyret i Ski i november 2017.

Planprogram

Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune. Planprogrammet beskriver blant annet målet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke temaer det skal jobbes videre med.

Se planprogrammet

Gjennom planprogrammet ble grunneiere og utbyggere invitert til å komme med forslag til endret arealbruk som vurderes i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Ved fristens utløp var det kommet inn 11 forslag i Oppegård og 29 forslag  i Ski. I tillegg vil kommunene selv legge inn forslag til endret arealbruk for blant annet å dekke framtidige behov for nye kommunale bygg.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument, som skal ligge til grunn for all virksomhet og planlegging i kommunen. Planen blir konkretisert og fulgt opp gjennom årlige budsjett og handlingsplaner. For utvalgte temaer og ansvarsområder lager vi kommunedelplaner og temaplaner. 

Oppstart av planarbeidet

Arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen og innspill til visjon for Nordre Follo startet med at de to kommunene inviterte til verksteder. Kommunestyrene og ansatte i de to kommunene, barn og unge og næringsliv satt sammen og drøftet hva det er viktig å ta vare på når vi bygger en ny kommune og hva vi ønsker å være stolte av i Nordre Follo framover.  Nærhet til «alt»: Natur, by og kulturtilbud gikk igjen hos mange. Det samme gjorde engasjement i befolkningen.

Innbyggere ble utfordret til å invitere venner og/eller familie til diskusjon om en visjon for den nye kommunen. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på denne måten å involvere innbyggerne på.

Valget av en visjon for den nye kommunen skal lande i juni 2018. Innspill fra verksteder og gjestebud har gitt et viktig grunnlag for utkast til samfunnsdelen av kommuneplanen med disse fire satsingsområdene:

  • Sammen for en ny kommune 
  • Trygg oppvekst
  • Aktiv hele livet
  • Byvekst med grønne kvaliteter

Politisk forankring og involvering i arbeidet

April 2018

Politiske utvalg i de to kommunene har drøftet første utkast til en samfunnsdel, avgrensing av prioriterte vekstområder og kriterier for vurdering av de innkomne forslagene til endret arealbruk.

Notater med vedlegg

Mai 2018

Politiske utvalg i de to kommunene drøfter parkeringspolitikk.
Ski kommune gjennomfører i tillegg et verksted for politikere der de drøfter innkomne forslag til endret arealbruk og konkret avgrensing av prioriterte vekstområder. 
Ski vil også ha et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle orienteringssakene fra april.

Juni 2018

Likelydende politiske saker om samfunnsdelen og utvalgte arealtemaer blir behandlet i begge kommuner.  Administrasjonen legger også fram en plan for medvirkning og involvering av ulike målgrupper i høringsfasen.

September 2018

Forslag til ny kommuneplan blir behandlet i begge kommuner og legges ut på høring.

September – november 2018

Høring av ny kommuneplan for Nordre Follo.
I denne fasen vil blir det gjennomført åpne møter flere steder i de to kommunene og  lagt til rette for medvirkning fra blant annet barn og unge i tråd med medvirkningsplan vedtatt i juni.

November 2018 til januar 2019

Administrasjonen gjennomgår alle høringsinnspill og anbefaler eventuelle endringer fram mot sluttbehandlingen.

Februar 2019

Kommuneplan for Nordre Follo blir behandlet i kommunestyrene i Ski og Oppegård.