Kommunikasjon og medvirkning

Kommunikasjon og medvirkning

Kommunikasjonsstrategi frem mot Nordre Follo kommune ble vedtatt i Foreløpig fellesnemnd 06.03.17. Strategien inneholder retningslinjer for kommunikasjonsarbeid frem til Nordre Follo kommune er etablert 1. januar 2020.

Mål

Mange blir berørt av endringene og både ansatte, innbyggere og politikere vil ha stort informasjonsbehov. Mange ønsker også å gi innspill og delta i prosessen. Kommunikasjonen skal bidra til

  • økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen
  • dialog og medvirkning
  • godt omdømme
  • felles organisasjonskultur

Prinsipper

Prinsippene for kommunikasjon skal følge prinsipper for offentlig kommunikasjon:

  • Åpenhet – vi skal være åpne, tydelige og tilgjengelige
  • Medvirkning – vi skal ta innbyggere og ansatte med på råd og involvere dem i arbeidet
  • Nå alle – vi skal sørge for at relevant informasjon når frem til alle berørte
  • Aktiv – vi skal være i forkant og informere aktivt
  • Helhet – innbyggere, ansatte, politikere og andre interesserte skal oppleve kmmunikasjonen som enhetlig og samordnet

Se Kommunikasjonsstrategi.

Foreløpig fellesnemnd behandlet saken 06.03.17.
Se sakspapirer og protokoll fra møtet.

Tiltaksplan

På bakgrunn av kommunikasjonsstrategien er det utarbeidet en plan som viser konkrete tiltak og aktiviteter i  prosessen fram mot Nordre Follo kommune. Tiltaksplanen vil være et dynamisk dokument der vi gjør justeringer underveis.

Se Tiltaksplan for kommunikasjonsprosessen frem mot Nordre Follo kommune

Foreløpig fellesnemnd behandlet saken 19.04.17.
Se sakspapirer og protokoll fra møtet.