Målet er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til innbyggerne og være en viktig premissleverandør for en levedyktig samfunnsutvikling. Den nye kommunen vil ha totalt 57 000 innbyggere og folketallet kan stige til nærmere 80 000 i 2040. Ski skal være kommunesenteret og politisk og administrativ ledelse skal ligge her. Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer og begge steder skal ha kommunale servicetorg.

Politisk organisering og lokaldemokrati

Kommunestyret i Nordre Follo kommune skal ha 47 medlemmer. Kommunen skal ha formannskapsmodell med hovedutvalg. Det skal legges til rette for levende lokaldemokrati basert på innbyggermedvirkning og deltakelse. Kommunen skal også understøtte lokalt engasjement og stedsutvikling, herunder samarbeid med lag, foreninger og frivillighet.

Kommunestyret for Nordre Follo kommune blir valgt ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019.

Mer informasjon

Fylkesmannens forslag til ny kommunestruktur

Høsten 2016 la Fylkesmannen fram forslag til endringer i kommunestrukturen for Oslo og Akershus. Bakgrunnen var behovet for en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og føringene Stortinget ga i forbindelse med kommunereformen. Fylkesmannen anbefalte at Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Follo-delen av Enebakk dannet en ny storkommune med nesten 100 000 innbyggere. Fylkesmannen sendte anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fordi fellesnemnda ikke kunne starte opp arbeidet før Stortinget fattet sitt vedtak, ble det etablert en foreløpig fellesnemnd fra 1. januar 2017. Den skulle sikre politisk koordinering i kommunene inntil videre.

Vedtak i Stortinget

I juni 2017 sa Stortinget ja til at Oppegård og Ski kunne arbeide videre med å eteblere Nordre Follo kommune fra januar 2020, mens Ås, Frogn og Enebakk fortsetter som egne kommuner. 

  • Se video fra møtet i Stortinget. Her kan du blant annet se Stortingsrepresentant fra Akershus, Sylvi Graham, snakke om Nordre Follo kommune.
  • Se proposisjonen for endring i kommunestruktur.

Fellesnemd

Etter Stortingets vedtak om ny kommunestruktur ble det opprettet en fellesnemnd, som består av fem politikere fra hver kommune. Nemnda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere den nye kommunen med virkning fra 1. januar 2020.