Vardåsveien gang- og sykkelvei

Planlegging
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunens virksomhet vei og park har bygget gang- og sykkelvei fra FV 152 Langhusveien og opp til gang- og sykkelveien ved Ski sykehus. Total lengde på strekningen er cirka 160 meter. I tillegg er Vardåsveien oppgradert.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er ferdig og gang- og sykkelveien er nå åpen for ferdsel.

Strekningen har tidligere manglet sikker tilkomst til Ski sykehus fra Langhusveien for myke trafikanter.

I trafikksikkerhetsplan fra Ski kommune for 2019 ble det vedtatt at dette skullebygges i henhold til reguleringsplan og gjeldende normer.

Oppstart av anlegget var i august 2021, og Vardåsveien åpnet 15. oktober 2021. Prosjektet er nå ferdig.

Kommunen inngikk avtale om grunnerverv med de berørte naboer våren 2020, samt at det ble sendt nabovarsel med informasjon om prosjektet. Det ble sendt et informasjonsbrev om anleggsstart til de naboene som fikk nabovarsel tidligere.  

Her ser du anleggsprosjektets utstrekning:

Kontaktinformasjon

Navid Zarifi (prosjektleder)
Telefon: 99 37 37 40

Sist endret: 05.11.2021