Ski-Haugbro overføringsanlegg vann og avløp

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro fordi det eksisterende er gammelt.
  • Prosjektet betyr mye for Ski-samfunnets vannforsyning.
  • Overføringsanlegget er en nødvendig del av forberedelsene til kommende og fremtidig utbygging og byutvikling i Ski.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere eksisterende overføringsanlegg. Anlegget består av cirka 4600 meter overføringsledning for spillvann.

Prosjektet er viktig for å nå mål i Vanndirektivet samt å legge til rette for videre utvikling og utbygging i Ski. Prosjektet er tilknyttet rekkefølgebestemmelser i kommuneplan vedrørende utbygging. Større utbygginger i Ski og Langhus er avhengig av at dette prosjektet er gjennomført i forkant.

I tillegg er det flere sidetraseer, blant annet til ny trykkøkningsstasjon ved Oppegårdsveien, ny ledningstrase langs Oppegårdsveien til Dalstunet og diverse stikkledninger som skal knytte hovedanlegget til bebyggelse langs nordre del av hovedtraseen.

All adkomst til anlegget vil være fra nord via FV152 Langhusveien og FV31 Oppegårdveien, Kongslia utbyggingsområde og driftsvei til Haugbro pumpestasjon. Adkomst fra FV31 Oppegårdveien fra syd (Ski sentrum/Nordbyveien). Anleggskjøring gjennom Hebekkområdet er ikke tillatt.

Det skal også bygges fire større konstruksjoner med overbygg forblendet med tegl: Ventilkum Haugbro cirka 100 m2, Kongslia pumpestasjon cirka 50 m2, trykkbasseng Søndre Dal cirka 20 m2 og trykkøkningsstasjon vannforsyning Oppegårdsveien cirka 120 m2.

Ledningstraseen følger Blåveisbekken/Dalsbekken gjennom hele strekningen fra Ski til Haugbro. Løsninger som er valgt er kvalitetssikret med ekspertise.

Se kart over anleggsområdet her.

Aktuelt

Mars 2020: Entreprenøren arbeider videre med ferdigstilling av driftsbygg til dropptanker ved Oppegårdveien samtoppfylling med masser. Kobling av stikkledninger, kobling og legging av vann- og spillvannsledninger er nå stort sett ferdig på parsell 3.3. Større arbeider med graving og sprenging av grøft for montering av større kummer ved Nordre Dals vei er ferdigstilt.

Neste fase i anleggsdriften er at etablere selvfallsledning og dykkeledning under slåttemarka på Busterud. Gjennom å bore og trekke istedenfor å grave ned ledninger unngår man inngrep i viktig naturområde. 

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med byggeleder:

Byggeleder Erik Gustav Øyen

Byggeleder Maria Brodin

Hovedentreprenør: Isachsen Anlegg AS