Endring av reguleringsplan for Tandbergløkka - begrenset høring

Høringsfrist: 1. juli
Nordre Follo kommune mottok søknad om endring av reguleringsplan for Tandbergløkka 11. mai 2021. Etter en vurdering legges nå endringsforslaget ut på begrenset høring i 3 uker.

Endringsforslaget innebærer å fjerne en regulert vendehammer/snuplass som ikke er opparbeidet. Les mer om saken i dokumentene:

Ved reguleringsendringer skal naboer, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket gis anledning til å uttale seg. Hensikten er å få andre synspunkter på endringen. Muligheten til å uttale seg vil sikre at alle hensyn kommer frem og blir vurdert. Det er imidlertid ikke slik at enhver negativ uttalelse vil forhindre at saken behandles på en enkel måte.   

Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller ved å logge deg inn med Min-ID her.  

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/00676.  

Fristen for innspill er 1. juli 2021.   

Fremdrift 

Etter høringsfristen vil avdeling for byutvikling og arealplanlegging sende saken til utvalg for areal, klima og byggesaker. Utvalget fatter et endelig vedtak i saken. Vi forventer at endringsforslaget behandles i utvalget i august 2021.   

Har du spørsmål? 

Vil du vite mer om saken, kan du kontakte saksbehandler Emma Andreasson på e-post emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no.  

Sist endret: 09.06.2021