Endring av reguleringsplan fv. 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud

Høringsfrist: 6. august
Viken fylkeskommune har søkt om endring av reguleringsplan for fv. 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud, vedtatt 19.6.2017. Endringsforslaget sendes nå på høring. Høring betyr at du kan gi innspill til forslaget.

Hensikten med endringene

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Skiveien. Ved utarbeidelse av en detaljert byggeplan har det vist seg at det er behov for endringer i reguleringsplankartet. Forslaget innebærer endringer i plankartet i 6 områder. Se planbeskrivelsen for beskrivelser og kart.

Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om endringsforslaget. Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/00465.

Fristen for innspill er 6.8.2021.

Innspillet vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.

Fremdrift

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger å behandle endringsforslaget i utvalg for areal, klima og miljø høsten 2021.

Saksdokumenter

Her finner du dokumentene i saken:

Innkomne høringsinnspill

Høringsinnspill listes opp her etter hvert som de kommer inn.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte virksomhet byutvikling og arealplanlegging ved Mette Kleppe, tlf. 02178 eller epost mette.kleppe@nordrefollo.kommune.no, eller Viken fylkeskommune ved Bjørn Ragnar Thoen, tlf. 99 21 83 67 eller epost bjornth@viken.no.

Sist endret: 09.06.2021