Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 19. mars 2020
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det behov for forskrift om ordensreglement for skolene i Nordre Follo kommune.

I forslag til forskrift om ordensreglement, er det tatt utgangspunkt i Oppegård og Ski kommuner sine gjeldende forskrifter. Gjeldende forskrift om ordensreglement i Oppegård kommune ble vedtatt av Kommunestyret 25.09.2017. I Ski kommune ble gjeldende forskrift om ordensreglement vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 7.10.2015, politisk endret i januar 2018.

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur vedtok i møte 3. februar 2020 (sak 8/20) å sende forslag til forskrift om ordensreglement for skolene i Nordre Follo kommune ut på høring.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune skal til endelig politisk behandling når saken har vært på høring og revidert forslag foreligger.

I henhold til opplæringsloven § 9 A-10 skal forskrift om ordensreglement gi regler om orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter reglementet, og om hvordan slike saker skal behandles.

Høringsinstanser

  • Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Elevrådet ved alle grunnskolene i Nordre Follo kommune
  • Nordre Follo kommunale Foreldreutvalg
  • Åpen høring for alle kommunens innbyggere

Høringsfrist

Høringsfristen er 19. mars 2020.

Høringssvar

Alle høringssvar merkes «Sak 20/03463» og sendes til:
postmottak@nordrefollo.kommune.no

eller Nordre Follo kommune Postboks 3010, 1402 Ski.

Vedlegg

  1. Høringsforslag – Forskrift om ordensreglement for skolene i Nordre Follo kommune
  2. Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune
  3. Kommunal forskrift om ordensreglement i Ski kommunens grunnskoler
  4. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård kommune

 

 

Sist endret: 12.02.2020