Høring - nytt veinavn til Nebbaveien i Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 1. august 2020
Ås kommune har vedtatt å tildele nytt veinavn på veien som går fra Nebbaveien ned til Bunnefjorden nord i Ås kommune. Veien har der fått navnet Brenningsmyrveien. I Nordre Follo kommune er det én adresse som ligger langs denne veien, Nebbaveien 141. Kommunen ønsker derfor at veien skal hete Brenningsmyrveien også i Nordre Follo kommune. Før navnet kan vedtas må saken ut på høring. Hvis du har meninger om valget eller skrivemåten av Brenningsmyrveien som nytt veinavn, ønsker vi å høre fra deg.

Kart over veien i Ås og Nordre Follo kommuner:  

Ås kommunes begrunnelse for valg av navnet: Denne sideveien eller bomveien går som nevnt forbi eiendommen Brenningsmyra – en tidligere husmannsplass under Kjærnes gård, der enkelte av bygningene står fortsatt. Brenningsmyra husmannsplass ble tatt opp i 1820-årene og eksisterte som plass fram til cirka 1917.  

Brenningsmyra er det stedsnavnet med størst historisk dybde i området, eldre enn Feilingdammen, på folkemunne også kalt Kjærnesdammen. (Her er det lokal uenighet om hva som er det korrekte navnet på denne isdammen.)  

Da saken var oppe til politisk behandling i Ås kommune var grunneierne i området, Ås historielag og Språkrådet positive til navnet.  

Videre saksgang

Før saken fremmes til politisk behandling er saken nå sendt på høring. Deretter sendes saken sammen med innkomne høringsuttalelser til den regionale stedsnavntjenesten (Språkrådet) som vil gi sin tilrådning om skrivemåten.

Det er utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune som fatter endelig vedtak i saken.  

Frist for å komme med høringsuttalelse settes til 01.08.20.

Høringsuttalelsene sendes til Nordre Follo kommune digitalt her. Merk uttalelsen med saksnummer OPPM-20/01359.

Sist endret: 19.05.2020