Høring av detaljregulering av Skolekvartalet i Ski sentrum. Frist for innspill: 11.10.20.

Skolekvartalet i Ski sentrum skal bygges ut med boliger, barneskole, ungdomsskole, barnehage og park. Detaljregulering av Skolekvartalet ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal, klima og byggesak 4. februar 2020. Vedtaket innebar store endringer av plankartet og bestemmelsene i saken. Nå er dokumentene rettet opp i tråd med politisk vedtak og legges ut på høring.

Offentlig ettersyn av planforslag for Skolekvartalet
Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 04.02.20 å legge ut planforslag for Skolekvartalet på høring. Høring betyr at du kan gi innspill til forslaget. 

Ved behandling av planforslaget ble det vedtatt å avvente høring til planen var rettet opp i henhold til vedtaket. Hensikten med planen er at kommunen og privat grunneier ønsker å realisere de utviklingsmulighetene for Skolekvartalet som ligger nedfelt i vedtatt områderegulering for Ski sentrum (11.05.2016). Planforslaget tilrettelegger for utvikling av skolebebyggelsen, oppføring av nye boligbygg, samt opparbeiding av et nytt parkanlegg. I tillegg har planen et kombinert felt som åpner for bolig og barnehage. Planforslaget omfatter Skolekvartalet rett nordøst for Ski sentrum, med tilliggende kjøreveistruktur i Idrettsveien og Skoleveien. Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse, barneskole, ungdomsskole, barnehage, parkområder og offentlige trafikkarealer i Idrettsveien og Skoleveien. Planen skal også bevare kulturminner.  

Du kan si din mening 
Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget.

Du kan sende innspill på e-post til: postmottak@nordrefollo.kommune.no
eller som brev til:

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med saksnummer 20/00053.

Fristen for innspill er 11.10.2020.

Innspillet vil tas med i det videre arbeidet. 
Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer innspillene før det sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles. 

Fremdrift 
Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. 

Her finner du dokumentene 

Til offentlig ettersyn:

Saksdokumentene kan du se i politisk møtekalender.

Informasjon om saksgang, samt tidspunkt og sted for politiske møter finner du i politisk møtekalender her på kommunens nettside, og ved å kontakte kommunens sentralbord på tlf. 02178. 

Har du spørsmål?
Husk å oppgi saksnummer 20/00053 og saksbehandlers navn Kristine Sand når du tar kontakt med oss.
Send oss en melding digitalt her.
Du kan også ringe oss på telefon 02178.  

Har du spørsmål?
Husk å oppgi saksnummer og saksbehandler når du tar kontakt med oss. Send melding her: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/889718552. Du kan også ringe oss på telefon 02178.

Sist endret: 02.09.2020