Høring av forskrift om husholdningsavfall, Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 23. desember
Forslag til ny renovasjonsforskrift for Nordre Follo kommune ble behandlet i utvalg for klima, teknikk og miljø 27.10.2021. Utvalget vedtok følgende: «Forskrift om husholdningsavfall for Nordre Follo kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker».

Nordre Follo kommunestyre har besluttet at avfallssug skal legges til grunn som renovasjonsløsning for den videre planleggingen av Ski sentrum. For at en slik renovasjonsløsning skal kunne implementeres må kommunens renovasjonsforskrift først revideres. Forskriften vil bli gjort gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt av kommunestyret.  

Ved å etablere et avfallsug i Ski sentrum unngår man kjøring av tunge renovasjonsbiler i dette området. Dette øker trafikksikkerheten, gir mindre forurensning og båndlegger mindre arealer som isteden kan komme fellesskapet til gode. Investeringskostnaden for å bygge den kommunale delen av avfallssuget dekkes av selvkostområdet for Nordre Follo kommune.

Dokumenter i saken

Har du innspill?

Synspunkter på endringene sendes til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski innen 23.12.2021.

Merk e-posten eller brevet med saksnummer 21/15070.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om saken? Ta kontakt med saksbehandler Stig Bell på e-post stig.bell@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 10.11.2021