Høring av forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 4. juni
Den lokale forskriften skal bidra til å beskytte vannressursene i kommunen på best mulig måte og bidra til likebehandling. Kommunestyret vedtok den 24.03.2021 å legge ut forslag om forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordre Follo kommune til offentlig ettersyn.

Relevante saksdokumenter kan du lese her. 

Har du innspill? Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller per post til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. 

Merk høringssvaret ditt med saksnummer 21/01472. Frist for å gi høringsuttalelse er 04.06.2021.   

Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Nordre Follo kommunes hjemmeside i forbindelse med at saken oversendes til politisk behandling.   

Bakgrunn for arbeidet med forskriften

EUs vannrammedirektiv (vanndirektivet) setter klare og konkrete mål for hva som er god vannforvaltning. Norge har sluttet seg til direktivet og vedtatt en egen norsk vannforskrift (i kraft fra 01.01.2007) med formål å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene våre.   

Nordre Follo kommune inngår i to vannområder – Morsa og Pura. Vannforekomstene innenfor disse to vannområdene ligger i nedbørsfelt definert som følsomt område, jf. forurensningsforskriften. Enkelte vannforekomster i kommunen er ekstra sårbare for forurensning, noe som gjør det nødvendig å vedta en lokal forskrift med særskilte krav for å sikre disse.  

I tillegg er det som følge av kommunesammenslåingen behov for å samkjøre praksis og bestemmelser som var gjeldende i de tidligere kommunene.  

I forslaget til lokal forskrift er det lagt vekt på å tilpasse regelverket til forurensningssituasjon og risiko, samt sikre en rettferdig og lik behandling av saker.

Sist endret: 21.04.2021