Høring av forslag til revidert forskrift om tømming av slamanlegg

Høringsfrist: 30. september
Kommunedirektøren informerer med dette om oppstart av høringsrunde for forslag til revidert forskrift om tømming av slamanlegg, korttittel tømmeforskriften. Revidert forskrift ble lagt ut på høring 26.08.2021.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 30.09.2021.  

Målsetningen med revisjonen har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel.

  • Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte.
  • Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, eller vanskelige, formuleringer.
  • Fleksibel: Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse.  

Tre typer endringer foreslås gjort:

  1. Materielle endringer – Endringer som kan få eller vil få konsekvenser for gebyrene til den enkelte abonnent
  2. Strukturelle endringer – Endringer som foreslås for å bedre forskriftens oppbygning og/eller lesbarhet
  3. Forenklinger – Typisk at bestemmelser som er unødvendige er foreslått fjernet

Forskrift om tømming av slamanlegg

Den viktigste materielle endringen er at slamgebyret foreslås endret fra et årlig gebyr, uavhengig av om abonnentens anlegg er tømt i det enkelte år, til et gebyr for hver utført tømming. Det er to årsaker til denne foreslåtte endringen:

  1. Abonnenter har opplevd at ordningen med årsgebyr i gjeldende forskrift er vanskelig å forstå, og da særlig abonnenter som har såkalt tett tank, dvs. oppsamlingstank uten utløp og rensing.
  2. I et notat datert 9. juli fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet påpeker direktoratet at «løpende fakturering av tjenester som ytes lengre frem i tid enn ett år, krever særskilt tillatelse fra skattekontoret». Dette innebærer et problem for mange kommuner. Det er svært vanlig med årlige gebyrer for slamtømming, samt gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, som begge er tjenester hvor kommunen som oftest er ute hos abonnenten sjeldnere enn en gang i året. Slike årlige gebyrer er da en form for forhåndsfakturering ifølge direktoratets notat.  

I forslaget til ny revidert forskrift er gebyrbestemmelsen endret fra Abonnenten skal betale et årlig gebyr til Abonnenten betaler gebyr for hver utført tømming, samt at § 2-5 endres fra Tømmefrekvens til å gjelde Tømming utenom tømmeplan (i formelen for beregning av gebyr er tømmefrekvens (F) fjernet: (O + V x k) x F).  

I tillegg foreslås det at abonnenten skal betale volumgebyr etter det faktiske tømmevolumet, og ikke tankens registrerte volum. Dette vil trolig oppleves som mer rettferdig sett fra abonnentens ståsted. Bakgrunnen for at det i dag er tankens registrerte volum som legges til grunn for beregningen av volumgebyret, er knyttet til at slamgebyret er årlig og at kommunen i de fleste tilfeller ikke kjenner til det faktisk tømte volum i forkant av gebyrutskrivning.        

Strukturelle endringer

De strukturelle endringene antas å ikke ha vesentlige konsekvenser for abonnentenes betaling for kommunens slamtjeneste, men forventes å ha en positiv konsekvens for kommunens administrasjon av tjenesten.  

Forenklinger

I forslaget til revidert forskrift er flere utfyllende setninger til bestemmelser fjernet eller endret der arbeidsgruppen har vurdert at dette er fornuftig og mulig. For eksempel er bestemmelsen i gjeldende § 1-2 første ledd endret til: Forskriften gjelder håndtering av slam fra slamanlegg i Nordre Follo kommune.

Antatte konsekvenser

Abonnentene vil trolig oppfatte det som mer intuitivt å betale gebyr i etterkant av at renovatør har tømt abonnentens anlegg. Gebyravdelingen i kommunen har opplevd mange henvendelser knyttet til betaling av årsgebyr, uten at renovatøren har tømt slamanlegget samme år.  

En endring til gebyr per tømming medfører at gebyret for den enkelte øker, men betales bare ved utført tømming. Gebyr per tømming vil være omtrent det dobbelte av et årsgebyr forutsatt tømming annet hvert år.   Endringene i forskriften vil ikke øke eller redusere kommunens samlede inntekter.

Vedlegg

Hva skjer videre?

Når høringsperioden er avsluttet vil forskriften bli behandlet i Utvalg for klima, teknikk og miljø, Formannskapet og Kommunestyret. Forskriften er planlagt å gjelde fra 1.1.2022.

Du kan si din mening

Du kan gi innspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski.

Merk innspillet med 21/12835 Tømmeforskriften.

Frist for innspill er 30. september 2021.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte virksomhetsleder Tom Schei.  

Sist endret: 08.09.2021