Høring av forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr

Høringsfrist: 30. september
Kommunedirektøren informerer med dette om oppstart av høringsrunde for forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr, korttittel VA-gebyrforskriften. Revidert forskrift ble lagt ut på høring 26.08.2021.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 30.09.2021.  

Målsetningen med revisjonen har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel.

  • Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte.
  • Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, eller vanskelige, formuleringer.
  • Fleksibel: Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse.  

Tre typer endringer foreslås gjort:

  1. Materielle endringer – Endringer som kan få eller vil få konsekvenser for gebyrene til den enkelte abonnent
  2. Strukturelle endringer – Endringer som foreslås for å bedre forskriftens oppbygning og/eller lesbarhet
  3. Forenklinger – Typisk at bestemmelser som er unødvendige er foreslått fjernet

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

De to viktigste materielle endringene er:

  1. Endret beregningsenhet for tilknytningsgebyr. Dagens forskrift tilsier at tilknytningsgebyr skal beregnes per eiendom. I forslag til revidert forskrift er dette endret til per bruksenhet. Endringen vil likestille eierseksjonssameier og borettslag siden et borettslag uansett bare er én eiendom. Gebyret vil fortsatt utgjøre et fast beløp per beregningsenhet, dvs. bruksenhet.
  2. Supplerende metode for å beregne abonnementsgebyr for næringseiendom. Det foreslås ikke endringer i abonnementsgebyret for boliger eller i forbruksgebyret. Bestemmelser om tilknytningsgebyr for Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv. og Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg er fjernet i den reviderte forskriften.  

Strukturelle endringer

De strukturelle endringene antas å ikke ha konsekvenser for abonnentenes betaling for kommunens vann- og avløpstjenester, ei heller ha konsekvenser for kommunens administrasjon av tjenesten. 

Forenklinger

I forslaget til revidert forskrift er flere utfyllende setninger til bestemmelser fjernet eller endret der arbeidsgruppen har vurdert at dette er fornuftig og mulig. For eksempel er denne bestemmelsen i gjeldende § 8-5. fjernet: For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/vannpost skal faktoren for vannforbruk være en fjerdepart av faktoren for boligeiendom. Arbeidsgruppen kjenner ikke til at slike eiendommer eksisterer i kommunen.  

Antatte konsekvenser

Endringene i forskriften vil ikke øke eller redusere kommunens samlede inntekter, bare fordelingen av gebyrbelastning mellom ulike abonnenter. Arbeidsgruppen har også hatt som målsetning å forenkle gjeldende forskrift der dette har vært mulig, samt å gjøre gebyravdelingens kontakt med abonnenter mer tydelig.  

Vedlegg

Hva skjer videre?

Når høringsperioden er avsluttet vil forskriften bli behandlet i utvalg for klima, teknikk og miljø, formannskapet og kommunestyret. Forskriften er planlagt å gjelde fra 1.1.2022.

Du kan si din mening

Du kan gi innspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski.  

Merk innspillet med 21/12835 VA-gebyrforskriften.

Frist for innspill er 30. september 2021.   

Har du spørsmål?

Du kan kontakte virksomhetsleder Tom Schei.  

Sist endret: 08.09.2021