Varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering Nedre Ekornrud

Høringsfrist: 6. juni
Nordre Follo kommune starter nå arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et attraktivt boligområde tett på naturen med kort vei til handel på Myrvoll og kollektivtilbud.

Planarbeidet er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer på detaljnivå. Oppegård kommune varslet oppstart for det samme planområdet 25.4.18. Planarbeidet ble stilt i bero sommeren 2020. Kommunestyret i Nordre Follo behandlet 17.12.20 en sak om prioritering av utbyggingsområder i kommunen, hvor Nedre Ekornrud ble vurdert som et boligområde aktuelt for utbygging.

Les mer om planarbeidet her.

Konsekvensutredning og planprogram

For å sikre hensyn til miljø og samfunn i planarbeid må reguleringsplanen konsekvensutredes. For alle planer som skal konsekvensutredes, må det lages et planprogram. Et planprogram utgjør grunnlaget for planarbeidet, og skal gjøre rede for blant annet formålet med arbeidet, planprosess, opplegg for medvirkning og utredningsbehov. Planprogrammet for Nedre Ekornrud var på høring i perioden 25.04.-18.05.18. Formannskapet i Oppegård kommune stadfestet planprogrammet i møte 19.12.18. Forutsetningene for planarbeidet har ikke endret seg siden 2018, og planprogrammet sendes derfor ikke på ny høring.

Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planarbeidet. Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med følgende tekst: «Innspill til oppstartvarsel PLAN-20/00595».

Fristen for innspill er 6. juni 2022.

Innspillet vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles. Innspill kommunen mottok i 2018 vil bli tatt med i det videre planarbeidet.

Videre saksgang

Forslag til reguleringsplan planlegges utarbeidet i løpet av sommer/høst 2022. Det skal fremmes til behandling i utvalg for areal, klima og byggesak, og sendes så til offentlig ettersyn. Du vil da motta et nytt brev med informasjon om hvordan du kan si din mening om planforslaget.

Sist endret: 20.05.2022