Kunngjøring av nye veinavn

Høringsfrist: 6. juli 2020
Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 09.06.20, sak 43/20, to nye veinavn i Nordre Follo kommune.

I tabellen under kan du se hvilke veier som har fått nytt navn. Saksfremlegg og vedtak kan du lese i politisk møtekalender

Gammelt navn Nytt veinavn
Holteveien i tidligere Ski kommune Holtegrenda
Kirkeveien i tidligere Oppegård kommune Kirkebakken

Klage på vedtak om nytt veinavn

I henhold til lov om stadnamn § 12 er det i denne saken bare lokale organisasjoner med særlig tilknytning til stedsnavnet som kan klage på vedtaket om nye veinavn.

Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på selve navnevalget. En eventuell klage skal være skriftlig og grunngitt.

Klage kan sendes inn digitalt her (logg inn med elektronisk ID).

Kommunen vil videresende klagen til Klagenemnda for stedsnavnsaker, som er klageinstans.

Klagefristen er 6. juli (tre uker).

De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Ta i så fall kontakt med kommunen.

Sist endret: 15.06.2020