Mellomåsveien 1 - kunngjøring av utvidet planområde

Høringsfrist: 17. november 2022
Planarbeidet for Mellomåsveien 1 ble kunngjort 21.10.2021. I løpet av planprosessen med utforming av planforslaget har det vist seg å være behov for å utvide det opprinnelige planområdet i sør mot Mastemyr bussholdeplass.

Utvidelsen skal legge til rette for en oppgradering av bussholdeplassen og fortau langs østsiden av Mellomåsveien mellom Sagmesterveien og Tømmerfaret.

Saksdokumenter

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».

Se kunngjøringsannonse

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å

legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.  

Kontaktinformasjon og frist for å sende inn merknader

Stian Kvil fra DARK Arkitekter AS kan nås på stian@dark.no. Han kan svare på spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen.  

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til:  
DARK Arkitekter AS Pb 457 Skøyen 0213 OSLO
eller som e-post til stian@dark.no.

Fristen for uttalelse er 17.11.2022.

Sist endret: 08.11.2022