Lokal gebyrforskrift - høring

Høringsfrist: 8. april 2020
Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 6. februar 2020 å legge forslag til ny gebyrforskrift ut på høring. Gebyrforskriften omfatter selvkostområder innenfor forurensningsforskriften, og den gir Nordre Follo kommune hjemmel for å kreve gebyr for disse selvkosttjenestene.

Si din mening 

Her kan du lese høringsbrevet

Forskrift for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket

Gebyrer til forskrift for saksbehandling etter forurensningsregelverket

Send høringsinnspill innen 8. april til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.
Merk innspillet med saksnummer 20/00142. 

Hva skjer videre?  

Når høringsperioden er avsluttet vil kommunestyret i Nordre Follo kommune foreta endelig behandling av saken om ny gebyrforskrift.  

Har du spørsmål?  

Kontakt fagsjef for enhet Klima og miljø, Kjersti Gram Andersen, telefon 41 41 96 40, e-post: KjerstiGram.Andersen@nordrefollo.kommune.no.  

Sist endret: 26.02.2020