Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Nordre Follo kommune GBNR 129/477 og del av 129/389

Høringsfrist: 27. april 2020
Sweco Norge AS, på vegne av Nordre Follo kommune, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for omsorgsbygg Hebekk.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av omsorgsboliger, barnehage og boliger.

Planområdet har tidligere vært brukt som skoleområde for Follo barne- og ungdomsskole, og formålet er i hovedsak i tråd med kommuneplan for Nordre Follo, der området er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting.

Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og at det derfor ikke faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskrift om konsekvensutredning.

Foreslått plangrense vist i kart:

Eventuelle kommentarer kan sendes til:
Sweco Norge AS v/ Ingeborg Austreng, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski, eller e-post ingeborg.austreng@sweco.no innen 27.4.2020.

Det vil også bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i Nordre Follo kommune.

Sist endret: 19.03.2020