Melding om vedtak av detaljregulering – Kirkeveien 1 m.fl. (GNR 134 BNR 54 m.fl.) – Ski sentrum

Høringsfrist: 24. juni
Det orienteres med dette om at Nordre Follo kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1 - Ski sentrum i møte 14.5.2020.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for lamellstrukturert bebyggelse, med næring på bakkeplan og i 2. etasje mot Parkaksen, og med boliger i øvrige etasjer. Det legges til rette for 6 etasjer i nordøst og 4 etasjer i sydvest, med cirka 37-40 boenheter.

Det skal tilrettelegges for en bymessig utvikling i Ski sentrum, med god arkitektur av høy kvalitet både for bygninger og uterom.
Planen skal ivareta offentlige gangforbindelser mellom Kirkeveien og sentrale byrom.

Hovedadkomst for bil fra Kirkeveien legger til rette for å koble planområdets parkeringsareal sammen med P-kjeller under Parkaksen, samt adkomst for naboeiendommer i Parkaksen/Idrettsveien og fremtidige parkeringsbehov ved videre utvikling av disse. Dette legger til rette for at adkomst til P-anlegget under Parkaksen fra Jernbaneveien avvikles. Dette plangrepet skaper forutsetninger for at høydeforskjellen langs Parkaksen mot Jernbaneveien jevnes ut, og at byrommet fremstår som attraktiv og urbant med en dominant grønn karakter.

Området reguleres til: Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Bolig/kontor/bevertning) og Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder Veg, Gatetun, Gang- og sykkelveg og Parkeringsanlegg.

Planområdets arealstørrelse totalt er 5,3 dekar.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1, plan-ID 3020-201601 vedtas med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene for Kirkeveien 1, § 3.12 "Parkering"; I første avsnitt, tilføyes følgende etter siste setning: "For å tilrettelegge for varelevering, skal tilstrekkelig fri høyde i atkomst/nedkjøring og i deler av parkeringsanlegget søkes ivaretatt." Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

2. Reguleringen av Kirkeveien 1, inkludert renovasjonsløsning, skal ikke være til hinder for å realisere planfri Parkaksen i tråd med Design- og funksjonsplan for Ski sentrum.

3. Varelevering skal i framtidig løsning gjøres fortrinnsvis fra Kirkeveien, ikke fra Jernbaneveien.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen tre uker, senest 24.06.2020, i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser.

Eventuell klage på vedtaket sendes Nordre Follo kommune per e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no
eller per post til:
Nordre Follo kommune, Postboks 3010,1402 Ski.
Vennligst oppgi vårt saksnummer PLAN-20/00401.

Vedlegg:

1. Saksutskrift - Detaljregulering for Kirkeveien 1, Ski sentrum
2. 201601_Kirkeveien1_VN1
3. 201601_Kirkeveien2_VN2
4. Reguleringsbestemmelser
5. Planbeskrivelse
6. Illustrasjoner til planbeskrivelse
7. 1. gangsbehandling - samlet saksfremstilling
8. Samlet uttalelser
9. Foreløpig vurdering etter offentlig ettersyn
10. BlåGrønn faktor
11. Brev fra Mad arkitekter datert 20.3.2020
12. Revidert utomhusplan, datert 2.4.2020
13. Snitt Parkaksen, datert 2.4.2020
14. Snitt rampe, datert 2.4.2020
15. Tverrsnitt rampe datert 2.4.2020
16. Perspektiv fra Parkaksen, datert 2.4.2020

Sist endret: 03.06.2020