Melding om vedtak endring av reguleringsplan Skogsnarveien 1-5

Høringsfrist: 6. juli 2020
Nordre Follo kommunes utvalg for areal, klima og byggesak vedtok endret reguleringsplan for Skogsnarveien 1-5 i møte 21.4.2020.

Det ble fattet følgende vedtak:

a) Antall boenheter er redusert fra 140 til ca. 75. Planen endres fra blokkbebyggelse med fire etasjer til rekkehus/småhusbebyggelse med gesimshøyde maks 7,5 meter. Byggegrensene er endret i tråd med dette.

b) Parkering er endret fra parkering i parkeringskjeller til parkering som etableres på plass avsatt til carport/parkeringsplass ved hver boenhet.

c) Atkomst til felt B2 er endret, og skjer fra Skogsnarveien i sør.

d) Bestemmelsene er oppdatert med bakgrunn i krav i ny kommuneplan for Nordre Follo kommune.

e) Det gjennomføres en oppdatert kartlegging av artsmangfold og biotoper, særlig våtmark, i områdene det er planlagt bebyggelse og veier. Vedtaket kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser.

Frist for å klage på vedtaket er 6. juli.

Eventuell klage på vedtaket sendes Nordre Follo kommune pr. e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller per post til:
Nordre Follo kommune 
Postboks 3010
1402 Ski

Vennligst oppgi vårt saksnummer PLAN- 20/00417.

Saksdokumenter

1. Saksprotokoll AKB, 21.04.20
2. Endring av reguleringsplan for Skogsnarveien 1-5
3. Plankart
4. Bestemmelser
5. Oppsummering innspill med kommentar
6. Landskapsplan
7. Planbeskrivelse endring av reguleringsplan

Sist endret: 15.06.2020