Offentlig ettersyn av detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien, Ski sentrum

Høringsfrist: 22. april 2020
Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok i møte 4.2.2020 å legge planforslaget for detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien, Ski sentrum ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse. Vedtaket innebærer at planforslaget må bearbeides under høringsperioden.

Hensikten med planen er å sikre god fremkommelighet for buss i Kirkeveien og Langhusveien fram til Ski stasjon, som blir et viktig regionalt knutepunkt. God fremkommelighet for syklister og gående skal ivaretas og Kirkeveien skal transformeres til en attraktiv bygate.

Planen skal bidra til å nå det overordnede målet om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Planforslaget er en oppfølging av Områdeplan for Ski sentrum, vedtatt i 2016. I gatesnittet etableres det to kjørefelt, et kollektivfelt, midtrabatt, siderabatter med gatetrær og regnbed for lokal overvannshåndtering, samt gang- og sykkelveger på begge sider.

Planen omfatter også kollektivfelt i Langhusveien fra og med holdeplass ved Ski sykehus og til kryss med Kirkeveien. Dagens kryss mellom Kirkeveien og henholdsvis Langhusveien og Sanderveien gjøres om til én oval rundkjøring. Kryss Kirkeveien x Rådhussvingen x atkomstvei til Vestraat gjøres om til et signalregulert kryss. Det etableres bussholdeplass (kantstopp) ved Ski skole. Eksisterende direkte adkomster fra Kirkeveien og to direkteavkjørsler fra Langhusveien stenges og erstattes med nye adkomster.

Planforslaget


Saksdokumenter kan også sees i Nordre Follo rådhus i Ski og på Ski bibliotek i perioden 11.3.2020-22.4.2020.

Informasjonsmøte avlyses

Det var planlagt å avholde informasjonsmøte om planforslaget i Ski rådhus i Auduns sal onsdag 1. april 2020 mellom kl. 18:00 og 20:00. For å hindre smitte av koronaviruset er vi nødt til å avlyse informasjonsmøtet. For å sikre at alle interesserte får riktig informasjon, legger vi ut følgende vedlegg: Tilleggsinformasjon på grunn av avlyst informasjonsmøte

Du kan si din mening

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til postmottak@nordrefollo.kommune.no. Merk henvendelsen med «PLAN-20/00045».

Fristen for innspill er 22.4.2020. 

Spørsmål og avklaring

Siden det ikke kan gjennomføres et informasjonsmøte som planlagt, er det viktig at de som er berørt av planen eller av annen grunn har interesse av planforslaget, tar kontakt ved spørsmål eller behov for avklaring.

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner er endret i forhold til det som er oppgitt i forordet til planbeskrivelsen.

Gjeldende kontaktpersoner er:  

Viken fylkeskommune: Prosjektleder Lise Larsen (tidligere Statens vegvesen)
Epost: lisel@viken.no, tlf: 41 42 70 80  

Fagansvarlig for grunnerverv Ola Bognøy Jonassen (tidligere Statens vegvesen)
Epost: olaj@viken.no, tlf: 480 51 790  

Nordre Follo kommune:

Saksbehandler Ozrenko Gacic
Epost: ozrenko.gacic@nordrefollo.kommune.no, tlf: 90 07 85 28   

Saksbehandler Anne Tøgård
Epost: anne.togard@nordrefollo.kommune.no, tlf: 91 69 68 45

Sist endret: 25.03.2020