Områderegulering for Oppegård lokalsenter er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 08.12.21 områderegulering for Oppegård lokalsenter.

Om planen

Planen tillater fortetting rundt Oppegård stasjon og lokalsenter, som skal bygge videre på områdets historiske særpreg. Næring opprettholdes i lokalsenteret. Det grønne preget i småhusbebyggelsen rundt fortettingsområdet opprettholdes, og det tilrettelegges for en grønn og attraktiv møteplass innenfor planområdet. Planen legger opp til en ny bru over jernbanen, som er trafikksikker for gående og syklende. Det tilrettelegges også for en fornyelse av Oppegård stasjon med utvidet og universelt utformet plattform, undergang og gode gangforbindelser.

Planområdet

Se planområdet her.

Dokumenter til saken

Her er de vedtatte plandokumentene: 

Mer informasjon om planen finner du her.

Klagemulighet 

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på et reguleringsvedtak.

Fristen for å klage er 14. januar 2022.    

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Christina Blumentrath på e-post christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no eller mobil 93 05 71 14 hvis du har spørsmål angående den vedtatte planen.

Sist endret: 17.12.2021