Planforslag for fortau langs Oppegårdveien nord til offentlig ettersyn

Høringsfrist: Høringsfrist 9. januar 2023
Nordre Follo kommune vedtok 25.10.22 å legge detaljregulering for fortau langs fv. 1372 Oppegårdveien nord til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Om planen

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å skape en tryggere skolevei og å gi et sammenhengende tilbud for myke trafikanter langs fylkesveien.

Prosessen hittil

Viken fylkeskommune hadde oppstartsmøte med kommunen 26.04.19. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger». Viken varslet oppstart av planarbeid 14.05.19. Dokumenter som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid». Innspill som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart finner du under fanen «Saksdokumenter».  

Offentlig ettersyn

Den 25.10.22 vedtok utvalg for areal, klima og transport å legge planforslaget for fortau langs Oppegårdveien Nord ut til offentlig ettersyn. Det betyr at du kan gi innspill til planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute til offentlig ettersyn finner du på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Merk innspillet med saksnummer 20/02961.

Fristen for innspill er 9. januar 2023.    

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunens nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.    

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret vår/sommer 2023.  

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Malene Øien Eiksund, maleneoien.eiksund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 28.11.2022