Reguleringsendring for områderegulering Ski sentrum er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 11.05.2022 reguleringsendring av områderegulering Ski sentrum.

Om reguleringsendringen

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for en fordeling av rekkefølgekravene mellom utbyggere i Ski sentrum, og sikre at opparbeidelsen av rekkefølgekravene ikke er avhengig av kommunens økonomi. De endrede rekkefølgebestemmelsene fastsetter hvilke planfaglige tiltak som må på plass for at utviklingen av Ski skal gjennomføres i henhold til mål og rammer i vedtatte planer og retningslinjer.

Dokumenter til saken

Saksdokumenter og mer informasjon om saken finnes her. 

Klagemulighet

Alle som er part eller har rettslig klageinteresse i saken, kan klage på et reguleringsvedtak. Du som har fått skriftlig brev om vedtaket, har rett til å klage. Hvis du ønsker å klage, kan du gjøre det innen 29.06.2022.

Du kan sende klagen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski. Merk klagen med 20/02129.

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte virksomhetsleder for byutvikling og arealplanlegging Arild Øien hvis du har spørsmål om saken.

Sist endret: 16.06.2022