Reguleringsplan for fylkesvei 152 Kirkeveien i Ski sentrum er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for fylkesvei 152 - Kirkeveien 3. november 2021. Planen omfatter også del av fylkesvei 152 - Langhusveien.

Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringen for Ski sentrum som ble vedtatt i mai 2016.  

Målet med planen er å sikre god og trygg fremkommelighet for myke trafikanter, samt å sikre fremkommeligheten for bussen.

Reguleringsplanen tillater omlegging av Kirkeveien fra to kjørefelt med ensidig fortau, til to kjørefelt, ett kollektivfelt, sykkelvei med fortau på sørsiden av veien, samt gang- og sykkelvei på nordsiden. Kollektivfeltet skal anlegges i retning ut av sentrum og østover. Det er planlagt kantsteinsstopp for bussen ved Ski barne- og ungdomsskole.   

Midtrabatt og siderabatter med gatetrær og vegetasjon vil fungere som regnbed for lokal overvannshåndtering. I Langhusveien planlegges kollektivfelt fra busstoppet ved Ski sykehus til krysset med Kirkeveien.

Dagens to kryss Kirkeveien/Sanderveien og Langhusveien/Kirkeveien erstattes med en oval rundkjøring. Alle direkteavkjøringer til eiendommene nord for Kirkeveien stenges og erstattes med nye adkomstveier. For eiendommene vest i området anlegges ny adkomst fra Rådhussvingen/Vestråt og for eiendommene i øst anlegges ny adkomst fra Langhusveien.   

Eiendommene som får sin avkjøring stengt vil få ny felles avfallsløsning med nedgravde brønner.   

Verneverdig bygningen i Kirkeveien 26 skal bevares og flyttes nord for dagens plassering.  

Saksdokumenter

Her er de vedtatte plandokumentene:

Klagemulighet  

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på et reguleringsvedtak.

Fristen for å klage er 15. desember 2021.  

Har du spørsmål?  

Kontakt saksbehandler i Nordre Follo kommune Anne Tøgard på e-post: anne.togard@nordrefollo.kommune.no 
eller Ozrenko Gacic på e-post: ozrenko.gacic@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 24.11.2021