Områderegulering for Ingieråsen er vedtatt

Områderegulering for Ingieråsen ble vedtatt av Nordre Follo kommunestyre 3. november 2021.

Hensikten med planen er å ivareta kulturmiljøets kvaliteter og eiendomsstruktur på Ingieråsen, samtidig som grunneiere skal ha mulighet til å gjøre mindre endringer på sine eiendommer. Mange av boligene har bevart karakteristiske trekk fra da de ble oppført mellom 1960- og 70-tallet, og disse kvalitetene skal ivaretas. Det skal ikke legges ut nye områder for bebyggelsesformål eller etableres nye grøntområder eller veier. Det skal heller ikke fortettes.

Saksdokumenter

Klagemulighet 

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på et reguleringsvedtak.

Fristen for å klage er 15. desember 2021.

Har du spørsmål? 

Kontakt saksbehandler i Nordre Follo kommune Jon Fjellstad på e-post: jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no eller ring 66 81 99 45.  

Sist endret: 24.11.2021