Høring om skrivemåten av Skorhaug, Nylenda med flere

Høringsfrist: 17. februar 2020.
Kartverket skal bestemme skrivemåten av noen stedsnavn i Nordre Follo kommune. Skrivemåten av navnene i tabellen under er nå sendt ut på høring.
Skrivemåte Navneobjekt Adresse/ eier
Nylenda / Nylenna Bruk 110/6 Almenningsveien 231
Nylendeåsen / Nylennaåsen /Nylendaåsen Ås  
Skoro / Skorhaug Gard 135  
Østre Skoro / Østre Skorhaug Bruk 135/1 Åsenveien 37
Vestre Skoro / Vestre Skorhaug Bruk 135/2 og 135/3 Eies av Nordre Follo kommune
Skoroåsen / Skorhaugåsen Bruk 135/136 Eies av Nordre Follo kommune
Skoroåsen / Skorhaugåsen Ås  

Eiere av eiendommene som er listet opp i tabellen over har rett til å fastsette skrivemåten av bruksnavnet sitt, se mer informasjon om dette lenger ned. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Det kan for eksempel gjelde veilag med tilknytning til veinavnene Nylennaåsen, Skorhaugstubben og Skorhaugveien. Hvis vedtaket om å endre bruksnavnet for Nylenna og Skorhaug opprettholdes, vil også disse veinavnene endre skrivemåte.

Høringsuttalelse

Hvis du vil sende inn en høringsuttalelse om skrivemåten av et av navnene i tabellen over, sender du uttalelsen til postmottak@nordrefollo.kommune.no . Høringsuttalelsen kan også sendes inn per brev. Merk uttalelsen med saksnummer 18/3012. Høringsfristen er 17.02.20. Legg gjerne ved relevant dokumentasjon.

Bakgrunn

Kartverket gjorde vedtak 05.06.2019 om skrivemåten av en del stedsnavn i Ski kommune, etter at saken var sendt på høring i 2018. Saken var reist for å avklare riktig skrivemåte for offentlig bruk før navna skulle tas i bruk i nye adressenavn. Toppen Vel klagde i et brev datert 21.08.2019 på skrivemåten av stedsnavnet Nylendeåsen, og Ski kommune klagde i et brev av 13.09.2019 på skrivemåten av stedsnavna Skoro, Østre Skoro, Vestre Skoro og Skoroåsen.

Når det nå er reist klagesak, blir saken gjennomført på samme måte som i den første høringsrunden i navnesaken. Dette følger av § 12 femte ledd i lov om stadnamn.

For flere opplysninger om navnet, se Sentralt stedsnavnregister sin innsynsløsning. For flere opplysninger om bruksnavna i matrikkelen, se her (søk på:gnr/bnr, navnet på kommunen).

Lokal høring

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Bruksnavn

Etter lov om stadnamn har grunneieren rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk dersom han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 5 tredje ledd i lov om stadnamn. Det er Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket vedtar, kan han/hun sende krav om det til Kartverket og legge ved gyldig dokumentasjon. For denne høringen gjelder denne retten eierne av eiendommene listet opp i tabellen over.

Normeringsprinsipp og saksgang

Etter § 4 i stadnamnlova er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres.

Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av navnet, jf. § 4 tredje ledd. Ved pågående saker om adressenavn og adressetilleggsnavn, der det samme navnene inngår, må kommunen avvente vedtak om skrivemåten av primærnavnene. Kommunen må ta hensyn til den vedtatte skrivemåten av primærnavnet når de skal gjøre vedtak.

Sist endret: 06.01.2020