Varsel om oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 1. november
Formannskapet vedtok 26. august at forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 legges ut til høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill 1. november 2021.

Nordre Follo kommune starter arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Hensikten med planarbeidet er en samlet arealdel for kommunen som bygger på FNs bærekraftsmål og satsingsområder, mål og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. 

Her finner du planprogrammet

Innspill

Merknader til planprogrammet eller arealinnspill kan du sende til: postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski.
Merk innspillet med sak 21/11209. 

Fristen for innspill er 1. november 2021. 

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte fagsjef for samfunnsplanlegging Anne Holten, mobil 41 61 07 51, e-post anne.holten@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 02.09.2021