Varsel om oppstart av detaljregulering for Skrenten panorama

Høringsfrist: 25. mars
På vegne av Skrenten AS og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid for Søndre Skrenten 7, gnr 240 bnr 822, Nordre Skrenten 4, gnr 240 bnr 576, Skiveien 51, gnr 240 bnr 461,samt eiendommene 40/68, 40/70, 40/154, 40/155, 40/166, 40/478, 40/479,40/574, 40/753, 40/757, 40/884, 50/20 og 50/29.

Planområdet grenser til
Granåsbakken i vest og Nordre og Søndre Skrenten i øst. Planområdet
er ca. 29 daa og omfatter felt B1 (1110 Boligbebyggelse), GF1 og GF2
(3040 Friområde), deler av felt BF (1800 Kombinert byggeformål) samt
deler av feltene SKV2 (2011 Kjøreveg), SGS2 (2015 Gang- sykkelveg)
og SVT2 (2018 Annen veggrunn, teknisk) i Områderegulering Skiveien/
Skrenten.

Planområdet er i dag i hovedsak ikke bebygget. Felt B1 i sør
foreslås regulert til terrassert blokkbebyggelse i maks 5 etasjer, i tråd med
områdereguleringen. Maksimal utnyttelse for felt B1 er 8000 m2 BRA, og
tenkes fordelt på ca 75 leiligheter. Friområdene skal reguleres samtidig
og sikre blant annet etablering og oppgradering av turveier og trapper,
bekkeåpning med mer.

Spørsmål og skriftlige merknader til planarbeidet rettes til A-lab AS v/
Mari Markmann, tlf. 98 63 12 64, e-post mma@a-lab.no eller til PB 458
Skøyen, 0213 Oslo innen 25. mars 2021.

Sist endret: 11.02.2021