Varsel om oppstart av planarbeid for Nordbyveien 2/Skeidartomta

Høringsfrist: 20. mai
Nå starter planarbeidet for Nordbyveien 2/Skeidartomta. Forslagsstiller er Nordbyveien eiendomsselskap, hvor SQM representerer alle grunneierne i selskapet. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Om planen

Formålet med planen er å tilrettelegge for et mer moderne nærings- og kontorbygg, samt å utvide eksisterende bygg mot vest. Fasaden mot nord skal utvides og fornyes og det skal tilrettelegges for næring langs Nordbyveien i samsvar med områdeplanen for Ski sentrum. Parkering og varelevering vil løses internt i bygget, trolig med adkomst fra Nordbyveien.  

Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi) som har parkering i øverste etasje av eksisterende bygg, i tillegg til noe parkering og varelevering på bakkeplan.  

Kom med innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som nå skal starte. Send ditt innspill til ingeborg.austreng@asplanviak.no. Merk innspillet med «Innspill til Nordbyveien 2»   Fristen for å komme med innspill til det kommende planarbeidet er 20.mai 2022.  

Saksdokumenter

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid». 

Prosessen hittil

SQM, Asplan Viak og Arcasa arkitekter hadde oppstartsmøte med kommunen 17.3.2022. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart»  

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill. Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Austreng fra Asplan Viak kan nås på ingeborg.austreng@asplanviak.no. Hun kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen.

Saksbehandler i kommunen er Emma Andreasson ved byutvikling og arealplanlegging. Send e-post til emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål til prosessen som detaljreguleringen skal gjennom.

Sist endret: 27.04.2022