Varsel om oppstart av planarbeid for Ski stasjonsområde øst

Høringsfrist: 1. juni
Nå starter planarbeidet for Ski stasjonsområde øst. Forslagsstiller er Bane NOR Eiendom. Plankonsulent er Aart Architects.

Om planen

Formålet med planforslaget er å transformere området som i dag består i hovedsak av pendlerparkering og tilrettelegge for et attraktivt byområde med tilhørende nærings- og publikumsrettede funksjoner, samt hotell. Det planlegges et av- og påstigningsområde tett innpå stasjonen, samt taxiholdeplass. I løpet av planarbeidet skal det også undersøkes om ny gangbro kan bygges over sporområdene, slik at man får ytterligere en gangforbindelse mellom øst- og vestsiden av Ski sentrum.  

Planarbeidet skal i hovedtrekk følge opp områderegulering for Ski sentrum, vedtatt 11.05.2016, med unntak av forslag om et høyere signalbygg enn det områdeplanen åpner for. Som motsats foreslår forslagsstiller å redusere byggets fotavtrykk, og å avsette et større areal til torg. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.  

Kom med innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som nå skal starte. Send ditt innspill til Kristine Månsson hos Aart architects på e-post krma@aart.no eller som brev til AART architects v/ Kristine Månsson, Bryggegata 7, 0250 Oslo.  

Merk innspillet med «Innspill til varsel om oppstart – Ski stasjonsområde øst». 

Fristen for å komme med innspill til det kommende planarbeidet er 1.6.2022.  

Saksdokumenter

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid». 

Prosessen hittil

Bane NOR Eiendom hadde oppstartsmøte med kommunen 3.3.2022. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart».  

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill. Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring. 

Kontaktinformasjon:

Kristine Månsson fra Aart architects kan nås på krma@aart.no. Hun kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen. Saksbehandler i kommunen er Emma Andreasson ved byutvikling og arealplanlegging. Du kan sende e-post til emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål angående prosessen som detaljreguleringen nå skal gjennom.

Sist endret: 26.04.2022