Varsel om oppstart av planarbeid for Ski stasjonsområde vest

Høringsfrist: 1. juni
Nå starter planarbeidet for Ski stasjonsområde vest. Forslagsstiller er Bane NOR Eiendom. Plankonsulent er LPO arkitekter.

Om planen

Formålet med planen er å transformere eksisterende parkeringsarealer og tilrettelegge for et attraktivt byområde, med en blanding av boliger og kontor. Det skal tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner i 1.etasje i deler av bebyggelsen, i hovedsak henvendt mot stasjonstorget. Nordligste del av planområdet vil trolig utvikles først og skal ivareta behovet for innfartsparkering ved jernbanestasjonen. Planforslaget skal også tilrettelegge for nye møteplasser og forbindelser, og det skal i løpet av planarbeidet undersøkes om ny gangbro kan bygges over sporområdene, slik at man får ytterligere en gangforbindelse mellom øst- og vestsiden av Ski sentrum. I tillegg skal Vestveien detaljreguleres, og det skal utredes hvordan Vestveien skal utformes og hvordan hensynet til myke trafikanter langs veien skal forbedres.  

Kom med innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som nå skal starte. Send ditt innspill til Ingrid Heiberg på e-post ih@lpo.no eller som brev til LPO Arkitekter AS v/ Ingrid Heiberg, Pb 7033 Majorstuen, 0306 Oslo.

Merk innspillet med «Innspill til varsel om oppstart – Ski stasjonsområde vest».

Fristen for å komme med innspill til det kommende planarbeidet er 1.6.2022.  

Saksdokumenter

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid». 

Prosessen hittil

Bane NOR Eiendom hadde oppstartsmøte med kommunen 3.3.2022. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart».  

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill. Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring. 

Kontaktinformasjon

Ingrid Heiberg fra LPO Arkitekter kan nås på ih@lpo.no. Hun kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen. Saksbehandler i kommunen er Emma Andreasson ved byutvikling og arealplanlegging. Du kan sende e-post til emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål angående prosessen som detaljreguleringen nå skal gjennom.

Sist endret: 26.04.2022