Varsel om oppstart av planarbeid tematisk kommunedelplan for naturmangfold og høring av planprogram

Høringsfrist: 1. september 2020
Nordre Follo kommune starter prosessen med å utarbeide en tematisk kommunedelplan for naturmangfold. Hensikten med planarbeidet er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturtyper, arter og økologiske funksjonsområder i Nordre Follo kommune.

Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre beslutningsgrunnlag. Den skal gi økt kunnskap og kompetanse om naturmangfoldet i kommunen, både internt (administrasjon og politikere) og eksternt (utbyggere og innbyggere).

Planen omfatter hele kommunen.

Saksdokumenter

I forslaget til planprogram blir det henvist til Ski kommunes gamle kommunedelplan for naturmangfold. Den kan du se her, og her finner du det tilhørende gamle plankartet.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill til oss via e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til:
Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med 20/07146.

Fristen for innspill er 1. september 2020.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte miljøvernrådgiver Maja Dinéh Sørheim: maja.dinehsorheim@nordrefollo.kommune.no 
Telefon: 91 91 46 68

Sist endret: 17.06.2020