Varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for Vestveien 22

Høringsfrist: 10. mars
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Vestveien 22. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Forslagstiller er Ski Eiendom AS. Planfaglig rådgiver er IN’BY AS.
Planområdet ligger mellom Vestveien og jernbanen sør for
Ski stasjon. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av et nytt kontorbygg mellom Follo
Tingrett og jernbanen. Reguleringsformål er kontor/tjenesteyting, friområde og vei.
Planområdet er på ca. 7,5 dekar. Det planlegges et nytt bygg på inntil ca. 1100 m² BRA pr. etasje over bakken i tillegg til dagens bebyggelse som skal bestå. Byggehøyde på opptil 5 etasjer med atkomst fra Vestveien via eksisterende vei mellom Tingretten og Follo politistasjon.

Dokumenter

Innspill/spørsmål til planarbeidet sendes:
IN’BY AS v/ Cathrine Løken
Grubbegata 14, 0179 Oslo
eller e-post: cathrine.loken@inby.no innen 10.03.2021.
Tlf. 48 06 12 23.

VARSEL OM OPPSTART AV UTBYGGINGSAVTALE

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 varsles det om
oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nordre Follo kommune og Ski Eiendom AS i forbindelse med utbygging av planområdet Vestveien 22.
Eventuelle merknader til oppstart av utbyggingsavtaleforhandlinger sendes til Nordre Follo kommune per epost:
postmottak@nordrefollo.kommune.no eller ved brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski innen 10.03.2021.

Sist endret: 17.02.2021