Detaljregulering for Vestveien 24 m.fl., Ski

Høringsfrist: 20. april
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling om utbyggingsavtale.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for følgende eiendommer: Gnr/bnr 137/657, 137/596 (inklu.137/658), 137/659, 134/350, 137/617 og 134/353. Del av gnr/bnr 137/627, 136/225, 134/5 og 137/211.  

Planområdets avgrensning er vist på kartet. Det er medtatt arealer på gnr/bnr: 136/225, 134/353 og 137/627 for å sikre mulige adkomstløsninger til tiltaket og eksisterende nabobygg. Merk at planområdet kan bli redusert underveis i planarbeidet.  

Forslagsstiller er Vestveien 24 AS. NSW Arkitektur AS er utførende konsulent.    

Viste planområde er ca.19,3 daa. Hoveddelen av områ­det er i områderegulering for Ski sentrum avsatt til kontor/tjenesteyting. I tillegg tilrettelegger områdereguleringen for et friområde langs med Finstadbekken med en gang- og sykkelvei gjennom planområdets nordlige del. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av planområdet og etablering av arbeidsplassintensiv virksomhet ved oppføring av et nytt kontorbygg, samt tilrettelegge for ny offentlig gang- og sykkelvei og friområde, i tråd med områdereguleringens målsettinger.  

Behovet for konsekvensutredning er vurdert i samråd med Nordre Follo kommune. Det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.  

Har du innspill til planarbeidet? 

Send innspill og eventuelle spørsmål skriftlig til NSW Arkitektur AS v/ Aylin Jørgensen-Dahl, Rådhusgaten 27, 0158 Oslo 
ajd@nsw.no

Merkes med «Reguleringsplan Vestveien 24 m.fl».  

Fristen er 20. april 2021.   

Vedlegg

 

Sist endret: 12.04.2021