I juni 2017 varslet de to kommunene oppstart av planarbeidet og la forslag til planprogram ut på høring. Planprogrammet ble vedtatt i formannskapet i Oppegård og kommunestyret i Ski i november 2017.

Planprogram

Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune. Planprogrammet beskriver blant annet målet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke temaer det skal jobbes videre med.

Se planprogrammet

Gjennom planprogrammet ble grunneiere og utbyggere invitert til å komme med forslag til endret arealbruk som vurderes i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Ved fristens utløp var det kommet inn 11 forslag i Oppegård og 29 forslag  i Ski. I tillegg vil kommunene selv legge inn forslag til endret arealbruk for blant annet å dekke framtidige behov for nye kommunale bygg.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument, som skal ligge til grunn for all virksomhet og planlegging i kommunen. Planen blir konkretisert og fulgt opp gjennom årlige budsjett og handlingsplaner. For utvalgte temaer og ansvarsområder lager vi kommunedelplaner og temaplaner. 

Oppstart av planarbeidet

Arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen og innspill til visjon for Nordre Follo startet med at de to kommunene inviterte til verksteder. Kommunestyrene og ansatte i de to kommunene, barn og unge og næringsliv satt sammen og drøftet hva det er viktig å ta vare på når vi bygger en ny kommune og hva vi ønsker å være stolte av i Nordre Follo framover.  Nærhet til «alt»: Natur, by og kulturtilbud gikk igjen hos mange. Det samme gjorde engasjement i befolkningen.

Innbyggere ble utfordret til å invitere venner og/eller familie til diskusjon om en visjon for den nye kommunen. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på denne måten å involvere innbyggerne på.

Valget av en visjon for den nye kommunen skal lande i juni 2018. Innspill fra verksteder og gjestebud har gitt et viktig grunnlag for utkast til samfunnsdelen av kommuneplanen med disse fire satsingsområdene:

  • Sammen for en ny kommune 
  • Trygg oppvekst
  • Aktiv hele livet
  • Byvekst med grønne kvaliteter


Politisk forankring og involvering i arbeidet

April 2018

Politiske utvalg i de to kommunene har drøftet første utkast til en samfunnsdel, avgrensing av prioriterte vekstområder og kriterier for vurdering av de innkomne forslagene til endret arealbruk.

Notater med vedlegg

Mai 2018

Politiske utvalg i de to kommunene drøftet parkeringspolitikk.
Ski kommune gjennomførte i tillegg et verksted for politikere der de drøfter innkomne forslag til endret arealbruk og konkret avgrensing av prioriterte vekstområder. 
Ski kommune arrangerte også ha et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle orienteringssakene fra april.

Juni 2018

Likelydende politiske saker om samfunnsdelen og utvalgte arealtemaer ble behandlet i begge kommuner. Administrasjonen la også fram en plan for medvirkning og involvering av ulike målgrupper i høringsfasen.

September - oktober 2018

Ski og Oppegård behandler revidert samfunnsdel og utkast til tekst i arealdelen.

November 2018 - januar 2019

Forslag til ny kommuneplan ble ble behandlet i Oppegård kommune og lagt ut på høring 7. november. I høringsperioden ble det gjennomført åpne møter flere steder i kommunen og lagt til rette for medvirkning fra blant annet barn og unge i tråd med medvirkningsplan vedtatt i juni. 
Se mer informasjon og høringsuttalelser på nettsiden til Oppegård kommune.

22. november vedtok Kommuneplanutvalget i Ski å legge forslag til kommuneplan for Nordre Follo kommune ut på høring 7. desember, og ønsket at alle interesserte kom med innspill. Det kom inn over hundre merknader til planen.
Se mer informasjon og høringsuttalelser på nettsiden til Ski kommune.
 

Februar - april 2019

Stort engasjement og mange uttalelser

Administrasjonen gjennomgår alle høringsinnspill og anbefaler eventuelle endringer fram mot sluttbehandlingen.

Mai 2019

Kommuneplan for Nordre Follo blir behandlet i kommunestyrene i Ski og Oppegård. 


Prosjektbeskrivelse - Kommuneplan