Undervisning når grunnskolen er stengt

Kort fortalt

 • Hvem har rett til å møte på skolen?
 • Undervisningen
 • Dette kan du forvente 

Hvem har rett til å møte på skolen? 

Alle elever som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner blir tatt imot på skolenes SFO. De første to ukene vil smittevern ha førsteprioritet, og målet er å ha færrest mulig mennesker på skolene. De som møter på skolen får samme plan som elever som er hjemme. SFO-ansatte hjelper elevene.   

Undervisning 

Skolene gjennomgår i disse dager en stor pedagogisk og digital omveltning. I Nordre Follo kommune får nå mer enn 8 000 skoleelever opplæring hjemme. Digital undervisning fungerer fint for mange elever, mens andre trenger støtte, både digitalt og via telefon. Skoler og kontaktlærere er forberedt på å følge opp sammen med hjemmene.     

For å få hjemmeundervisningen til å fungere blir tilbudet samordnet fra uke 13.  

 • Skoledagen deles opp i to til tre bolker. 
 • Alle elever sjekker inn ca. kl. 09.00 hver morgen. 
 • Undervisningen med oppstart og utsjekk foregår på digitale flater som Teams og Showbie. 
 • Hver skole legger til rette for en felles økt midt på dagen hvor elever ikke trenger å jobbe digitalt slik at søsken kan ha et felles «friminutt». Ungdomsskolene koordinerer denne pausen med barneskolene i sin skolekrets. 
 • Skolen skal ha kontakt med hver elev minimum to ganger i løpet av dagen. 
 • Skolen tar kontakt med foresatte til elever som ikke logger seg på om morgenen.   

Elevene skal kunne gjøre oppgavene uten for mye hjelp fra foresatte, i den grad det er mulig på de laveste trinnene. Undervisningen vil være en blanding av digitale samlinger, enkle oppgaver, innlevering i form av tekst og bilder, oppgaver og aktiviteter som læreren følger opp. Det vil også være aktiviteter i praktiske fag som elevene enkelt kan gjøre hjemme.  

Undervisningen tar utgangspunkt i læreplanen, med vekt på overordnet del, grunnleggende  ferdigheter og de kompetansemålene som kan gjennomføres uten ordinær skolegang.         

Elevsamtaler 

Lærere vil ha ansvaret for den digitale kontakten med elevene. I tillegg vil noen elever bli fulgt opp ekstra av kontaktlærer eller andre ressurspersoner de kjenner minst en gang i uken. Det kan være helsesykepleier, pp-rådgiver, utekontakt, miljøarbeider eller kontaktperson i barnevernet. Elevene kan også selv ta kontakt med voksne som de ønsker å snakke med.    

Kontakt med foresatte 

Hvis lærer ikke får tilbakemelding fra enkeltelever i løpet av skoledagen vil han eller hun kontakte foresatte i løpet av dagen. 
Foresatte må naturligvis også kontakte læreren hvis de lurer på noe.    

Samarbeid med andre virksomheter

Skolen og læreren vil ha dialog med aktuelle samarbeidspartnere. 
Fagpersoner i skolehelsetjenesten, Forebygging og tiltak, PP-tjenesten og barnevernstjenesten kan også kontakte elever, foresatte og lærere for å opprettholde dialog og avklare situasjonen til elever, foresatte og familier.    

Informasjon fra skolen 

Rektor vil sende informasjon om undervisningen på den enkelte skole hvis det skjer endringer. Som vi alle har erfart de siste dagene endrer situasjonen seg raskt. Skolene vil tilrettelegge ut ifra de anbefalingene skoleeier, lokale og nasjonale myndigheter gir. Vi informerer via kommunens hjemmeside eller andre kommunikasjonsløsninger.    

Barn med særlige opplærings- og omsorgsbehov 

Smittevernstiltakene som er iverksatt de to neste ukene gjelder også barn med spesielle behov. De skal være hjemme så lenge en av de foresatte er hjemme. Retningslinjene for foresatte med samfunnskritiske funksjoner gjelder naturligvis også her.  

Barnehager og skoler har oversikt over barn/elever med særskilt behov. Det er viktig at barnehage/skole, foresatte og aktuelle hjelpetiltak samarbeider. En helhetlig vurdering ligger til grunn for særskilt oppfølging:  

 • Barnets individuelle behov
 • Foresatte/familiens muligheter til å bistå barnet. 
 • Barnehagens/skolens/nærmiljøets muligheter til å følge opp barnet. 
 • Barnehagens/skolens kapasitet og muligheter.   

Barnehagene og skolene skal vise skjønn når det gjelder barnets omsorgsbehov og familiens totale situasjon. Behovet kan endre seg i tiden som kommer og belastningene i noen familier kan bli store. Her vil barnehagene og skolene vurdere barnets beste opp mot hensikten av smitteverntiltakene som er iverksatt. Det er viktig med god dialog mellom ansatte i barnehage/skole og foresatte, men vi må være lojale mot smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler.

Områdelederne vil være tilgjengelig for styrere og rektorer. Fagpersoner i kommunale hjelpetiltak vil også være tilgjengelig for å drøfte og vurdere enkeltbarn.       

Spesialpedagogiske tiltak 

Per i dag gjennomfører vi ikke spesialpedagogiske tiltak hjemme. Hvis situasjonen blir langvarig, vil vi se på muligheter for å følge opp barn og unge med stort behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i grunnskole.