Les hele Strategi- og handlingsplan 2020-2023

Se også: Rettelogg SHP 2020-2023 18.nov 2019

- Dette er et spesielt budsjett fordi vi er en helt ny kommune og det har vært store forskjeller i prioriteringer og valgt strategi for løsninger i Oppegård og Ski. Samtidig gir forslaget til statsbudsjett Nordre Follo kommune en faktisk nedgang i inntekter fra staten. Det betyr at det er nødvendig å styrke arbeidet med å omstille tjenestene, for å sikre at det er samsvar mellom kommunens inntekter og utgifter, sier Herheim.

- Vi må rett og slett bremse volum for ønskede investeringer for å sikre en bærekraftig økonomi i Nordre Follo kommune. Vi må også vurdere hvilke kostnader den enkelte investering medfører før investeringene iverksettes. Det er viktig at vi ikke skyver utgiftene foran oss og utsetter problemene til senere år. Vi har behov for å se samlet på behovene i Nordre Follo, sier Herheim. - Vi skal derfor samle kunnskap og gjøre behovsanalyser, som sikrer at de rette beslutninger tas, legger hun til.

Må redusere med 210 millioner i 2020

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok i behandlingen av budsjettet for 2019-2022 (desember 2018), at Nordre Follo ville starte med et negativt handlingsrom på driftsutgiftene på rundt 210 millioner kroner i 2020. Det betyr at vi må redusere kostnadene i tjenesteproduksjonen tilsvarende 210 millioner i 2020 og 2021, før vi i større grad kan vurdere rom for andre og nye tiltak og investeringer, sier Herheim.

Samlet vurdering av store prosjekter våren 2020

Hovedårsaken til det negative handlingsrommet skyldes økningen i renter og avdrag på lån og driftskostnader knyttet til igangsatte og planlagte investeringer i blant annet skoler, barnehager, idrettsanlegg og omsorgsprosjekter. 

- Begge kommuner har vedtatt store og kostbare investeringer og det vil ikke være økonomisk forsvarlig eller mulig å gjennomføre alle på samme tid. Jeg foreslår derfor at alle planlagte investeringer vurderes samlet våren 2020, slik at vi kan ta en gjennomgang og få bedre kunnskap om behovene til hele Nordre Follo kommune før beslutninger tas, sier Herheim. Igangsatte investeringsprosjekter som Kolbotn skole, Vardåsen boliger og ny turnhall i Ski berøres ikke.

Investeringer i tråd med innbyggernes behov

I utarbeidelsen av prøvebudsjett 2019 for Nordre Follo viste analysene at dersom vi viderefører dagens investeringsambisjoner, vil vi på flere områder vil sitte med en betydelig overkapasitet i forhold til innbyggernes behov. Samtidig er det dokumentert behov for betydelige investeringer for å ivareta eksisterende verdier i bygg og annen infrastruktur. Prøvebudsjettet viste også at finansieringen av de planlagte investeringene ville føre til omfattende reduksjon i dagens tjenesteproduksjon. Dette utløser behov for en helhetlig vurdering av behovene i den nye kommunen.

- Det utarbeides derfor kunnskapsgrunnlag og behovsanalyser for blant annet barnehager, skoler, sykehjem og omsorgsboliger som grunnlag for nye behovs- og investeringsplaner. Slik vil kommunestyret våren 2020 kunne vurdere behovet samlet og helhetlig. De kan da beslutte nye prioriteringer for Nordre Follo, og samtidig ivareta kvalitet og stabilitet i tjenesteproduksjonen, sier Herheim. Rådmannen har også fått utarbeidet en analyse av tjenestene for å se hvordan man kan drive de mest mulig kostnadseffektivt.

Vil spare 96 millioner på drift i 2020

Kommunen vil spare inn 96 millioner kroner på driften av kommunen i 2020. Hoveddelen av reduksjonen er konsekvens av ny organisering, stordriftsfordeler, effektivisering av eksisterende areal og digitalisering.

De økonomiske utfordringene hadde kommet selv om kommunene ikke hadde slått seg sammen. Kommunesektoren må bruke mindre penger på tjenesteproduksjon og vi må arealeffektivisere for inntektene fra staten vil flate ut.

 

Sterkere som Nordre Follo kommune

Den store samfunnsutfordringen knyttet til klima og miljø krever at vi satser på bærekraftige løsninger og økt kompetanse. Vi må også håndtere økningen i antallet eldre over 80 år som vil trenge pleie- og omsorgstjenester.

Nordre Follo kommune har langt bedre forutsetninger for å hente ut effektiviseringsgevinster på sikt, enn Oppegård og Ski hadde hatt hver for seg. Vi satser på digitalisering og fram mot 2023 skal vi se gevinster gjennom økt kvalitet, tilgjengelighet og selvbetjening, og også kostnadskutt og bedre utnyttelse av ressursene.

Rammeverk og fundament for videre utvikling av Nordre Follo vedtas i desember 2019. I løpet av våren 2020 vil vi utarbeide behovsplaner som grunnlag for prioriteringer og ny og felles politikk. 

Rådmannen har levert sitt forslag til budsjett.  Nå starter den politiske prosessen fram til kommunestyret skal vedta budsjettet i sitt møte 12. desember 2019.

Se presentasjonen til Gro Herheim (powerpoint)

Strategi- og handlingsplan 2020-2023 (PDF)