Alkohol og servering

Kort fortalt

 • Servering, salgs- og skjenkebevilling
 • Etablererprøve
 • Kunnskapsprøve for salgs- og skjenkebevilling
 • Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr
 • Enkeltanledning
 • Kontroll, prikktildeling, regelverk og retningslinjer

Folkehelse, idrett og friluftsliv er ansvarlig for veiledning og saksbehandling ved søknad om serveringsbevillinger og salgs- og skjenkebevillinger. Vi avholder etablerer- og kunnskapsprøver, beregner og innkrever omsetningsavgift og er ansvarlig for kontroll med utsalgs- og skjenkestedene i Nordre Follo.

Serveringsbevilling

Når trenger du en serveringsbevilling?

Planlegger du å åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.

Hvordan få serveringsbevilling?
Den som vil etablere et serveringssted skal sende elektronisk søknad til kommunen.

Søk om serveringsbevilling

Daglig leder på stedet må ha bestått etablererprøven. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Søknaden skal inneholde disse opplysningene:

 • Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning,
 • Sted/lokale for serveringsvirksomheten
 • Navn og adresse på daglig leder og personer som etter serveringsloven § 6 har vesentlig innflytelse på virksomheten,
 • Bevis for bestått etablererprøve
 • Skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives.
 • I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt: leiekontrakt, finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Endring av bevillingen?

Endringer av bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder og ved endringer i eierforhold. Sike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Dersom serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått. Er søknaden sendt til kommunen innen fristen, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis det ikke er spesielle grunner til lengre behandlingstid.

Skjenkebevilling

Når trenger du en skjenkebevilling?

Personer eller virksomheter må søke kommunen om skjenkebevilling hvis de ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk for drikking på stedet.

Hvordan få skjenkebevilling?

Firmaet som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen kan søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Hvordan søke om skjenkebevilling

Her kommer du til det elektroniske søknadsskjemaet:

Søk om skjenkebevilling

Søknadsskjemaet inneholder fortløpende veiledning om utfylling av skjemaet

Dette må du legge ved søknaden:

 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av revisor (ved flere eiere)
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet (Brønnøysundregistrene)
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen
 • Kopi av serveringsbevilling hvis det kun søkes om skjenkebevilling
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Tegninger av stedet med oversikt over arealer og funksjoner
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten

Hvor lang tid tar det?

Når søknaden er mottatt blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er 2-3 måneder.

Endringer i driften?

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden.

Det elektroniske søknadsskjemaet skal også brukes ved:

 • Søknad om ny bevilling etter eierskifte
 • Melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning innen foretaket og endring av driftskonsept med videre.

Salgsbevilling

Firmaet som har det økonomiske ansvaret for salget kan søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Her kommer du til det elektroniske søknadsskjemaet:

Søk om salgsbevilling

Søknadsskjemaet inneholder fortløpende veiledning om utfylling av skjemaet

Dette må du legge ved søknaden:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for bevillingssøker
 • Skatteattest for bevillingssøker
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av revisor

Hvor lang tid tar det?

Når søknaden er mottatt blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Saksbehandlingstiden er 2-3 måneder.

Endringer i driften?

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden.

Det elektroniske søknadsskjemaet skal også brukes ved:

 • Søknad om ny bevilling etter eierskifte
 • Melding om endringer hos bevillingshaver, for eksempel skifte av styrer og stedfortreder, endring av eiersammensetning og driftskonsept m.v.

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal oppgis i omsetningsoppgaven og vedlegges bekreftet av revisor/regnskapsfører.

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1700 kroner for dagligvarehandel og minimum 5300 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

Alkoholforskriften

Hvordan sende inn oppgave?

Omsetningsoppgaven sendes inn via elektronisk skjema. Bekreftet vedlegg fra revisor/regnskapsfører på faktisk omsatt mengde alkohol skal lastes opp i skjemaet.

Send inn omsetningsoppgaven for alkohol

Når skal oppgaven sendes inn?

Frist for ordinær innsending av omsetningsoppgaven er 1. april.
Bevillingshavere varsles ikke om fristen og er selv ansvarlige for at oppgaven sendes inn innen fristen. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.

Ny virksomhet?

Nystartet sted med bevilling fra inneværende år skal kun oppgi forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget.

Opphør eller salg av virksomhet?

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp.
Oppsigelse av bevilling sendes på Nordre Follo kommune

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.

Drift på tidligere eiers bevilling?

Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker.

Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke.

Etablerer og kunnskapsprøve

For å søke om serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven. Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder med salgs-/skjenkebevilling, må du ha bestått kunnskapsprøven. Prøvene gjennomføres av Nordre Follo kommune.

Etablererprøve for servering

Hva er pensum?

Prøven skal være basert på det materiale som er gitt i læreboken: "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomhet". Boken kan kjøpes her

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøven?

I lokaler i Ski Rådhus, Idrettsveien 8 

Gjennomføring av prøven:

Du kan ta prøven på følgende datoer i 2020

 • 08. januar
 • 22. januar
 • 05. februar
 • 12. februar
 • 19. februar
 • 04. mars
 • 18. mars
 • 01. april
 • 15. april
 • 29. april

alle dager kl. 09.00.

Ta med gyldig legitimasjon. Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på minst 40 av 50 spørsmål. Prøven er på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok.
Det er tillatt å bruke rene lov- og forskriftstekster.

Påmelding, oppmeldingsfrist og betaling

Påmelding skjer til Nordre Follo kommune

Telefon 02178

Du må oppgi følgende informasjon:

 • Dato for når du ønsker å avlegge prøven
 • Fullt navn, adresse og e-postadresse
 • Din fødselsdato (dag, måned og år)

For avleggelse av prøve krever kommunen et gebyr på 400 kroner.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består.

Kunnskapsprøven

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell – Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører enten kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling eller for skjenkebevilling. Boken fås kjøpt hos VINN: https://www.vinn.no/nettbutikk/

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende

Hvor tar du prøvene?

I lokaler i Ski Rådhus, Idrettsveien 8 

Gjennomføring av prøvene:

Du kan ta prøven på følgende datoer i 2020: 

 • 08. januar
 • 22. januar
 • 05. februar
 • 12. februar
 • 19. februar
 • 04. mars
 • 18. mars
 • 01. april
 • 15. april
 • 29. april

Ta med gyldig legitimasjon.

Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk.  Du kan bruke ordbok (fremmedspråklig – norsk).

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Påmelding, oppmeldingsfrist og betaling

Påmelding skjer Nordre Follo kommune

Telefon 02178 (kl. 08.30–15.00)

Du må oppgi følgende informasjon:

 • Dato for når du ønsker å avlegge prøven
 • Fullt navn, adresse og e-postadresse
 • Din fødselsdato (dag, måned og år)
 • For avleggelse av prøve krever kommunen et gebyr på 400 kroner.

Enkeltandledning/festivaler og arrangementer

Skal du ha et arrangement med alkoholservering må det som hovedregel søkes om skjenkebevilling for enkeltanledning.

Når trenger du skjenkebevilling?

 • Alltid når det skal tas betalt for alkoholen som serveres
 • Også når det ikke tas betalt for alkoholen og:

a) du leier et forsamlingslokale - leier et lokale som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten - leier et lokale som har serveringsbevilling

b) du skal avholde et arrangement utendørs eller på et offentlig sted.

Når trenger du ikke skjenkebevilling?

 • Når du som privatperson leier et lokale til sluttet selskap (bryllup, bursdag ol.), det ikke tas betalt for mat/drikke, og utleier ikke står for deler av arrangementet.
 • Når du som beboer i borettslag leier felleslokaler til sluttet selskap og det ikke tas betalt for mat/drikke
 • Når firmaet ditt avholder julebord/tilstelning for de ansatte i bedriftens lokaler, og det ikke tas betalt for mat/drikke.

Hvordan søke?

Du søker skjenkebevilling via vårt elektroniske søknadsskjema:

skjenkebevilling til en enkelt anledning/søknad om ambulerende skjenkebevilling

Hvor lang tid tar det å få svar?

For lukkede arrangementer som bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer, er behandlingstiden vanligvis to uker.

For større arrangementer sendes søknaden til politiet for uttalelse og behandlingstiden kan derfor bli lenger. Derfor er det viktig at søknaden din inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

Hva koster det?

 • Prisen (gebyret) for enkeltarrangementer beregnes ut fra omsatt mengde alkohol, men utgjør minimum 5300 kroner per arrangement.
 • For mindre enkeltarrangementer tas det bevillingsgebyr på 380 kroner per arrangement.

Salgs- og utleveringstider for alkohol i dagligvarebutikker i Nordre Follo kommune

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol kan i Nordre Follo kommune skje til følgende tider:

• Hverdager kl. 08.00 - 20.00
• Lørdager kl. 08.00 - 18.00
• Søndager og helligdager - ikke ølsalg
• Onsdag før skjærtorsdag kl. 08.00 - 18.00
• Påskeaften kl. 08.00 - 18.00
• Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
• 1. mai - ikke ølsalg
• Dagen før 17. mai - ordinære salgstider
• 17. mai - ikke ølsalg
• Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 - 20.00
• Pinseaften kl. 08.00 - 18.00
• Julaften kl. 08.00 - 18.00
• Nyttårsaften kl 08.00 - 18.00
• Valgdagen kl. 08.00 - 20.00 (ikke på søndager)

Skjenketider

Tidligere Ski kommune

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.
Serveringssteder med skjenkebevilling skal holde lukket fra klokken 02:30 til klokken 06:00.

Skjenketider innendørs

• Øl og vin (drikk gruppe 1 og 2): kl. 06.00 - 03.00
• Brennevin (drikk gruppe 3) : kl. 13.00 - 03.00

Skjenketider utendørs

• Øl og vin (drikk gruppe 1 og 2): kl. 06.00 - 03.00
• Brennevin (drikk gruppe 3): kl. 13.00 - 03.00

Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Skjenking jul, påske og pinse følger de samme regler som nevnt ovenfor.

Forskrift om åpningstider for serveringssteder Ski kommune

Tidligere Oppegård kommune

Åpnings- og skjenketider for serveringssteder

Alle serveringsteder i Oppegård kommune skal holde lukket mellom kl. 02.00 og 06.00.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22% eller mer kan ikke skje før kl. 13.00.

For øvrig følger skjenking av øl, vin og brennevin serveringsstedets åpningstid, dog slik at skjenking skal opphøre senest 30 minutter før stedet skal stenge.

Uteservering skal holde lukket mellom kl. 23.00 og 08.00 i boligstrøk, og mellom kl. 00.30 og 08.00 utenfor boligstrøk.

Begrensninger på skjenking av brennevin: Alminnelig skjenkebevilling for brennevin kan bare gis til serveringssteder med typisk restaurantpreg, hvor det legges vekt på hele driftskonseptet (herunder menyvalg, interiør, servicenivå).

Det gis ikke skjenkebevilling for uteservering av brennevin.

Forskrift om tidspunkter for salg og utlevering av øl Oppegård

Alkoholpolitisk handlingsplan Oppegård (pdf)

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Nordre Follo kommune har inngått avtale med Trygg 24 om kontroll med bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.


Trygg 24 og Nordre Follo kommune er opptatt av god dialog, og vi oppfordrer til at dere tar vel imot kontrollørene når de kommer på besøk. Spør dem gjerne om råd når de først er hos dere.

Internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

Denne guiden til god internkontroll etter alkoholloven, hjelper deg med å lage et godt system for internkontrollen. Dersom denne guiden følges, vil kravene til internkontroll normalt være oppfylt.

Guide til god internkontroll etter alkoholloven

Prikktildeling – konsekvens ved brudd på alkoholloven

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkoholloven.

Trygg 24 utfører salgs- og skjenkekontroller på vegne av Nordre Follo kommune. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i minst en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:

8 prikker
• Salg og skjenking til mindreårige
• Brudd på bistandsplikten
• Brudd på kravet om forsvarlig drift
• Hindring av kommunal kontroll

4 prikker
• Salg og skjenking til åpenbart beruset person
• Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
• Skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år
• Brudd på alderskravet til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker
• Åpenbart påvirket person i lokalet
• Mangler ved internkontrollsystemet
• Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
• Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
• Brudd på krav om styrer og stedfortreder
• Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
• Gjentatt diskriminering

1 prikk
• Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
• Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
• Konsum av medbrakt alkohol
• Gjester tar med alkohol ut av lokalet
• Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
• Brudd på vilkår i bevillingsvedtaketBrudd på reklameforbudet
• Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd

Regelverk og retningslinjer

Enkelte lenker er ikke på plass, men blir snart tilgjengelige.

Kontaktinformasjon, råd og veiledning 

Virksomhet Folkehelse, idrett og friluftsliv

May-Britt Ødegård 
Marianne Skjervold